Senaste utgåva av Branschstandard Teknisk Isolering

Ladda ner Lathunden BTI:2023 (PDF)

Äldre utgåvor av BTI och Lathundar

Branschstandard Teknisk Isolering

Ny Branschstandard Teknisk Isolering bidrar till mer hållbara och energieffektiva installationer

IF – Isoleringsfirmornas förening har tagit fram en branschstandard för teknisk isolering.

En branschstandard som ska underlätta för hela bygg -och främst VVS-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket i sin tur kommer att leda till mer hållbara och klimatsmartare byggnader.

Standarden ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer.

Standarden behandlar isolering av både rör- och ventilationskanaler och utrustning

En standard där man kan tillgodogöra sig olika materialval och lösningar där det till exempel går att ta hänsyn till isolerade rörupphängningar så kallade distansskålar.

En del av syftet med standarden är att ta fram dimensioneringshjälpmedel i form av tabeller, så kallade isoleringsklasser som kan användas under projekteringsstadiet vid nybyggnation och ROT-projekt (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) gällande rör – och ventilationsanläggningar.

Målet är att tabellernas innehåll skall väga in såväl kostnad som miljöpåverkan associerad med en viss isoleringsprodukt.

I branschstandarden finns två tabeller med isoleringsklasser. En för rör, klass R0-R7, och en för luftbehandling, klass V0-V6.

Varje klass representerar ett U-värde (W/mK) som ska uppnås med isolering. U-värdet speglar energiförbrukningen per meter och vid beräkningarna tar det även hänsyn till infästningar och ventiler.

Ju högre klass desto lägre U-värde. Den nya branschstandarden teknisk isolering ska underlätta för hela bygg -och främst VVS-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket i sin tur kommer att leda till mer hållbara och klimatsmartare byggnader.

IF har arbetat fram standarden med hjälp av konsulter, byggherrar, isoleringsentreprenörer och materialproducenter, med ett ekonomiskt stöd från SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

Det har uppdagats ett skrivfel i standarden

En rättelse är gjord, men det påverkar inte standarden. Ändringen bidrar även till förtydligande. Ny utgåva kallad 1.01 publicerad, se sidan 8 (Utgåva och ändringar) i standarden.

Förtydligande gällande beräkning av isoleringsklassers U-värde

Förtydligande gällande beräkning av isoleringsklassers U-värde

Här nedan finner du vanliga frågor och svar gällande Branschstandard Teknisk Isolering, BTI. Vi publicerar svar på vanliga frågor löpande.

Vad blir isoleringstjockleken i klass R6?

Normalt sett så är det är din materialleverantör som ska delge dig vilken tjocklek det blir på isoleringen i respektive klass. Men vi ger har nedan ett exempel på hur man kan beräkna detta själv.

Rördiameter 28 mm, medietemperatur 55 °C, omgivande temperatur 20 °C och vi har valt Isoleringsklass R6.

U-värdes krav enligt tabell: 0.8 × 0,028 + 0.12 = 0,1424 vilket ger Ul krav 0.14 W/mK. Skillnaden mellan medietemperatur och inomhustemperatur är 35 °C. Det betyder att den tillåtna värmeförlusten ska vara 35 × 0.14 = 4.9 W i det aktuella fallet.

I beräkningsprogram* som finns tillgängliga hos isolerleverantörer har 42,4 mm tjocklek beräknats vilket avrundas uppåt till närmsta tjocklek 50 mm för rör med distansskål. I fall det är en vanlig rörupphängning ökas värmeförlusten schablonmässigt med 15% enligt den europeiska beräkningsstandarden och isoleringen blir 60 mm tjock (58,9 mm).

* Exempel på beräkningsprogram

Hur ser en tabell ut inom den nya branschstandarden? Tabell 5.1.1 — Isoleringsklasser för rör och plana ytor

IsoleringsklassU-värdeskrav för rör Uₗ W/mKU-värdeskrav för plana ytor U W/m²K
R0Ingen isoleringIngen isolering
R13,3 × Dᵧ + 0,221,17
R22,6 × Dᵧ + 0,200,88
R32,0 × Dᵧ + 0,180,66
R41,5 × Dᵧ + 0,160,49
R51,1 × Dᵧ + 0,140,35
R60,8 × Dᵧ + 0,120,22
R70,7 × Dᵧ + 0,110,21

Är det fritt att välja olika isoleringsklasser?

Ja!

  • Du kan välja fritt ur isoleringsklasserna.
  • Du kan kombinera klasser för olika rör och kanaldiametrar.

Exempelvis om du har valt isoleringsklass R6 och vill ha R7 för rördiameter upp till 20 mm (säkerställa legionella).

Energi – vad säger BBR om teknisk isolering?

Inom Boverkets byggregler, kapitel 9 står det följande:

”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. Värme- och kylinstallationer samt installationer för tappvarmvattenberedning bör utformas och isoleras så att energiförlusterna begränsas. Luftbehandlingsinstallationer bör utformas, isoleras och vara så täta att energiförlusterna begränsas”.

BBR anger också i allmänna råd krav på temperatur i tappkallvattnet för att minimera risken för mikrobiell tillväxt (legionella).

Notera att byggreglerna enbart ställer krav på hela byggnadens energiförbrukning.

En naturlig fråga är då, hur tjock isolering för rör- och luftbehandlingsinstallationer är godtagbar med hänsyn till ett begränsat utrymme?

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre energikostnader.

Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i såväl VVS-installationer som industriprocesser.

Värmeförlust vid rörupphängningar

I standard EN ISO 12 241 ”Thermal insulation for building equipment and industrial installations — Calculation rules”, där finns en schablonmetod att ta hänsyn till om rörupphängningar är isolerade eller oisolerade.

Schablonen ger att den termiska förlusten ökar med 15 % om objektet finns inomhus och 25 % om objektet finns utomhus. Den standarden är den som de flesta beräkningsprogram använder för att räkna värmeförlust i tekniska installationer.

AMA tabellerna har inte tidigare tagit hänsyn till om upphängningar är isolerade eller inte. Vanligast idag att upphängningarna är oisolerade, vilket innebär att de isolertjocklekar som anges i AMA tabellen gäller för oisolerade upphängningar.

Detta betyder att om man vill använda isolerade upphängningar så kan isolertjockleken minskas och ändå erhålla samma värmeförlust

Isolerad rörupphängning -distansskål- med samma isoleringstjocklek som själva rörisoleringen Distansskålen (isolerad rörupphängning) förhindrar värme- och köldbryggor vid rörpphängningarna av varma och kalla rör (även kondens). Den minskar isolertjockleken jämfört med normal rörupphängning med ca 30 % inomhus.