IF arbetar med opinion och utveckling

IF välkomnar alla isoleringsföretag oavsett storlek för samverkan inom teknisk isolering. Våra gemensamma resurser läggs på information, opinion och på utvecklingsprojekt inom branschen.

Vi driver även IF-SKOLAN som leder och utvecklar utbildningar specifikt för vårt unika hantverk.

Vill du veta mer om teknisk isolering och IF?

På IF:s kansli administrerar vi utbildningen inom teknisk isolering, medlemsärenden, kontakten med press, myndigheter och samhällsorganisationer samt driver de större branschprojekten.

Verksamhetschef, Johan Sjölund

Du är alltid välkommen att höra av dig för att få veta mer om vad teknisk isolering är, vilka samhällsfördelar isoleringen har, utbildningar, medlemsmaterial eller branschinformation eller om du vill veta mer om ett medlemskap hos IF.

Det får gärna tipsa oss om idéer för projekt som du tycker att vi ska driva inom föreningen.

Ring mig på telefonnummer 070-962 75 37 eller mejla till johan@isoleríng.org.

Vår organisation, Isoleringsfirmornas förening (IF)

IF (org nr 857200-7964) är en branschförening för isoleringsföretag som arbetar med teknisk isolering. Föreningen har till ändamål att ta tillvara och utveckla medlemmarnas gemensamma intressen inom ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring.

Föreningen har hand om medlemsregistret, årsmöten, styrelsemöten och stadgefrågor samt ekonomifrågor så som förvaltning av föreningens kapital. IF:s styrelse sammanträder cirka åtta gånger per år.

Ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Svenska Isolerfirmornas Service AB (SIS AB)

SIS AB (org nr 556673 – 4314) är ett helägt dotterbolag och har hand om all service och kursverksamheten inom IF-SKOLAN.

Servicebolaget ansvarar för medlemsservice, kontaktnätet, omvärldsbevakning, press- och PR, myndighetskontakter och ledning av större gemensamma branschprojekt samt kursadminstrationen för IF-SKOLAN.

Vi erbjuder lärlingsutbildning, fortbildning, cellgummicertifiering och auktorisationskurser. Skolan har i dag en heltidsarbetande huvudlärare och inhyrda kursledare.

Utveckling och historia för framtiden

1954 började ett antal företagare diskutera isoleringsyrkets status, vissa branschfrågor, materialets komponenter med mera. I och med det formades  IF – Isoleringsfirmornas förening. Formellt bildades föreningen i Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler i Stockholm och syftet med föreningen står sig än i dag.

Föreningen har till ändamål att vid ett eller flera årliga sammanträden sammanföra medlemmarna för att dryfta, planlägga och eventuellt besluta i gemensamma yrkesangelägenheter, så som rörande förhandlingar med myndigheter, organisationer och andra frågor om den tekniska utvecklingen inom isoleringsfacket och andra åtgärder för tillvaratagande av samfällda branschintressen”.

1979 är en milstolpe i föreingens historia då IF fick en egen isoleringsombudsman, Arne Carlö, och ett eget kansli hos dåvarande RAF (Rörledningsfirmornas arbetgivareförbund, föregångaren till VVS Företagen). Under åren har arbetet inom föreningen haft fortsatt fokus på branschfrågor, arbetsmiljö och materialutveckling och utökat samarbetet med vår växande omgivning.

Under 1990-talet bildades IF-SKOLAN med lärlingsutbildning och annan fortbildning. Allt för att utveckla och skapa de bästa förutsättningarna för en framtida kvalitet inom teknisk isolering.

Energieffektiviseringsföretagen – för ett långsiktigt hållbart energisystem

EEF samlar fem branschorganisationer och cirka 65 företag som säljer energieffektivisering inom byggnader, företag och industrier. Tillsammans täcker företagen in alla de stora teknikområdena och levererar produkter och projekt med en mångfald av olika tjänsteutbud inklusive finansiering.

Medlemmar i EEF kan vara företag som arbetar med energieffektivisering i slutanvändarledet, i distributionsledet eller med teknik som minskar effekttoppar i energisystemet.

EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå våra medlemsföretag med kunskap och genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning. Våra viktigaste områden inom politiskt påverkansarbete är införandet av Vita certifikat och innehållet i Boverkets byggregler.

EEF är medlemmar i Sweden Green Building Council, 100% förnybart och eceee.

EEF innehar huvudmannaskapet för den europeiska uppförandekoden för tjänsten Avtal om energiprestanda.

IF är givetvis medlem i EEF, är du?

Vi isolerar för ett hållbart samhälle

Rätt teknisk isolering ger både energibesparing och god ekonomi.

Vi har tillsammans med Energimyndigheten gjort tester som visar vad god teknisk isolering innebär för samhällsbyggandet och de har även en pressrelease som sammanfattar resultaten.

VVS-branschens yrkesnämnd verkar för återväxten

IF arbetar i tätt samarbete med VVS Företagen och med VVS_YN. Föresläsningar, mässor och uppsökande verksamhet står på schemat och det är VVS-YN som har hand om branschlegitimationerna och yrkesexamen.

FESI verkar för samarbete inom EU

IF är medlem i den europeiska föreningen FESI som är den internationella organisationen för teknisk isolering. IF har samarbetat med FESI i frågor om gemensamma branschdokument och haft ett lukrativt erfarenhetsutbyte sedan mitten av 1970-talet och har ständigt pågående aktiviteter.

Aktuellt just nu är samverkan kring internationella certifikat för att underlätta rörligheten över gränserna med bibehållen kvalitet. 

FESI representerar organisationer från 16 europeiska länder och medlemmarna är aktiva entreprenörer inom isolering för industri, brandskydd, byggsektorn, fartyg, ljudisolering med mera. Det internationella budskapet är:  ”Se isolering som en av de bästa, mest kostnadseffektiva och hållbara sätt att spara energi”.

FESI leds av en styrelse och arbetet sker i tre komittéer för utbildning, teknik och akustik.

På FESI:s webbplats hittar du flertalet av de dokument man framställt inom organisationen och aktuella datum för internationella sammankomster. Bland annat finns ett gemensamt lexikon för alla som arbetar med teknisk isolering.