Arkiv april 30, 2019

Medlemsförmåner för medlemmar i IF

 

Nu lanserar vi flera nya medlemsförmåner och en helt ny webbplats som gör det enkelt för dig som medlem att sänka dina kostnader. 

Den nya webbplatsen heter IF-RABATT och här hittar du information om varje rabattavtal, leverantörens produkter och tjänster och alla rabatter. Här finns också enkla instruktioner hur du gör för att använda ett rabattavtal.

ifrabatt.se

Vi har också fått en särskilda kundtjänst som hjälper oss via telefon och e-post vid behov. Allt för att det ska vara så smidigt och bekymmersfritt att vara medlem.

Vi är jätteglada att få lansera denna nya tjänst och vi hoppas att du kommer att spara en hel del tid och pengar.

Välkommen

Branschstandard Teknisk Isolering, B T I

Isoleringsfirmornas förening har för avsikt att ta fram en branschstandard för teknisk isolering. I standarden kommer isolering av både rör, ventilationskanaler och utrustning ingå. En standard där man kan tillgodogöra sig olika materialval och lösningar. En standard som inte behöver ändras eller revideras vart tredje och som i möjligaste mån är samstämmig med europeiska standarder inom området. Det finns bland annat idag en Svensk standard SS-EN12828:2012 ”Värmesystem i byggnader, Utförande och installation av vattenburna värmesystem”, i vilken det b l a ingår ett klassificeringssystem av värmeförluster. I Danmark finns en standard DS 452 ”Teknisk isolering av tekniske installationer” i vilken bland annat klassificeringssystemet från SS- EN 12828:2012 ingår. Den danska standarden behandlar både varma och kalla installationer, både för rör och ventilationskanaler, i varma och kalla utrymmen. Med detta som bakgrund så är tanken att liksom i Danmark ta fram en branschstandard för isolering av tekniska installationer.

För värmeisolering av industrianläggningar, inklusive process- och försörjningsanläggningar hänvisas till SSG.

Standarden gäller inte isolering av byggnadskonstruktionen, kylrum eller för isolering av fjärrvärmeförsörjningsledningar. Gränsen mellan fjärrvärmesystem och byggnadsinstallation ligger vid huvudvärmesystemets huvudkranar, så att rörledningar och huvudkranar tillhör fjärrvärmesystemet. Standarden gäller även för rör mellan byggnader.

Standarden gäller inte isolering av pannor och värmepumpar.

Standarden behandlar inte eventuella brandkrav. För installationer där det finns brandkrav ska dessa krav också uppfyllas.

Standarden är framtagen för installationer med driftstemperaturer mellan -40°C och +120°C.

 

Projektet delfinansieras med bidrag från SBUF

IF:s årsmöte 2019. Program, dagordning samt verksamhetsberättelse.

Inför årsmötet den 26:e april

Länkar till dagordning, program samt verksamhetsberättelse IF & SIS AB 2019 nedan:

Dagordning IF årsmöte 2019

 

Program Årsmötet 2019

 

Verksamhetsberättelse IF & SIS AB 2018

 

PLATS. Pop House Hotel, Djurgårdsvägen 68 – Stockholm

 

Är du inte anmäld ännu, kontakta Johan Sjölund omgående.

Mejl: johan@isolering.org

Tel: 08-762 75 37

 

Hjärtligt välkomna!

IF-skolan (Lektion 4) Ventilationsisolering

Energiförluster       

BBR föreskriver att luftbehandlingsinstallationer ska ha sådant värmemotstånd och sådan täthet att energiförluster begränsas. I luftbehandlingsinstallationer är BBR:s råd att allt material ska vara obrännbart. Undantag får göras för mindre detaljer som filter och luftdon.Att minska värmeförlusterna i luftkanaler är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, eftersom det både sänker energiförbrukningen och driftkostnaderna.

Värmeisolerade varmluftskanaler begränsar värmeflödet ut ur kanalen.

Isolering av kalluftskanaler begränsar värmeflödet in i kanalen. När varm eller kall luft transporteras i ventilationskanaler måste lufttemperaturen regleras och värmeförlusterna begränsas till det önskade värdet.

Korrekt isolerade kanaler säkerställer att hela ventilationssystemet fungerar som det är tänkt och minskar även behovet av underhåll.

Det är viktigt att båda kriterierna hålls på den önskade nivån för att minimera energiförlusterna.Ofta är det ekonomiska överväganden som styr när man dimensionerar isolering. Det gäller att finna den isolertjocklek som ger den lägsta årskostnaden. Vid en ökning av tjockleken minskar energiförlusterna samtidigt som byggkostnaden ökar. Den ekonomiska isolertjockleken är den som ger lägst totalkostnad.

Kanaler för tilluft, återluft eller frånluft som är anslutna till värmeåtervinning får inte förlora sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsställe eller återvinningsaggregat. En effektiv isolering begränsar temperaturfallet, minskar energiförlusterna och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet.

Teknisk isolering har stor påverkan på verkningsgraden för ventilationsaggregat

Verkningsgraden för ventilationsaggregat påverkas (bland annat) av temperaturen på frånluften när den når aggregatet. Oisolerade eller för snålt isolerade kanaler genom kalla utrymmen försämrar värme­växlarens verkningsgrad väsentligt. Beräkningar utförda av HSB visar att om temperaturen i frånluften sjunker med tre grader på sin väg till aggregatet minskar verkningsgraden från 88 till 55 %. Då krävs ett ökat tillskott av energi i eftervärmaren för att nå rätt tilluftstemperatur.

Brandisolering

Ofta ska även ventilationskanalerna dimensioneras med brandisolering så att man förebygger brandspridning mellan brandceller.

BBR, ställer även krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.

 

Kondensisolering

Om en kanal med kall luft passerar genom ett rum med högre temperatur finns risk för kondensutfällning på kanalens utsida. För att förhindra detta isoleras kanalen så att yttemperaturen överstiger luftens daggpunkt. För att kondensisoleringen ska fungera måste isoleringen förses med en ångbroms.
Genom att placera isoleringen invändigt i kanalen fungerar kanalplåten som en effektiv ångbroms.

 

Ljudisolering

Kanaler fungerar som en ljudbärande kanal och transporterar ljud från ett rum till ett annat. Isoleringen som används på utsidan av kanalen bidrar till att minska mängden ljud som tränger igenom kanalväggen.

Ljuddämpare för ljudisolering i ventilationskanaler

Du kan använda ljuddämpare för att minska ljudet i ventilationskanaler. När kanalerna finns i kalla utrymmen (t.ex. i ett vindsutrymme) rekommenderar vi att du använder värmeisolering med en isoleringstjocklek på minst 160 mm. Vanligtvis används mindre isolering i ljuddämpare och därför behöver de ofta tilläggsisoleras för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Ventilationskanaler ska transportera luft, men inte buller från fläktar, spjäll och andra don i anläggningen. Genom att isolera kanalen invändigt med mineralullsprodukter får man en effektiv dämpning av det oönskade ljudet.

Copyright © tekniskisolering.se | Alla rättigheter förbehålles