Branschstandard Teknisk Isolering, B T I

Branschstandard Teknisk Isolering, B T I

Isoleringsfirmornas förening har för avsikt att ta fram en branschstandard för teknisk isolering. I standarden kommer isolering av både rör, ventilationskanaler och utrustning ingå. En standard där man kan tillgodogöra sig olika materialval och lösningar. En standard som inte behöver ändras eller revideras vart tredje och som i möjligaste mån är samstämmig med europeiska standarder inom området. Det finns bland annat idag en Svensk standard SS-EN12828:2012 ”Värmesystem i byggnader, Utförande och installation av vattenburna värmesystem”, i vilken det b l a ingår ett klassificeringssystem av värmeförluster. I Danmark finns en standard DS 452 ”Teknisk isolering av tekniske installationer” i vilken bland annat klassificeringssystemet från SS- EN 12828:2012 ingår. Den danska standarden behandlar både varma och kalla installationer, både för rör och ventilationskanaler, i varma och kalla utrymmen. Med detta som bakgrund så är tanken att liksom i Danmark ta fram en branschstandard för isolering av tekniska installationer.

För värmeisolering av industrianläggningar, inklusive process- och försörjningsanläggningar hänvisas till SSG.

Standarden gäller inte isolering av byggnadskonstruktionen, kylrum eller för isolering av fjärrvärmeförsörjningsledningar. Gränsen mellan fjärrvärmesystem och byggnadsinstallation ligger vid huvudvärmesystemets huvudkranar, så att rörledningar och huvudkranar tillhör fjärrvärmesystemet. Standarden gäller även för rör mellan byggnader.

Standarden gäller inte isolering av pannor och värmepumpar.

Standarden behandlar inte eventuella brandkrav. För installationer där det finns brandkrav ska dessa krav också uppfyllas.

Standarden är framtagen för installationer med driftstemperaturer mellan -40°C och +120°C.

 

Projektet delfinansieras med bidrag från SBUF