Ventilationsisolering

Ventilationsisolering

Energiförluster

Dagens BBR föreskriver att luftbehandlingsinstallationer ska ha sådant värmemotstånd och sådan täthet att energiförluster begränsas. I luftbehandlingsinstallationer är BBR:s råd att allt material ska vara obrännbart. Undantag får göras för mindre detaljer som filter och luftdon.

Att minska värmeförlusterna i luftkanaler är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, eftersom det både sänker energiförbrukningen och driftkostnaderna.

Värmeisolerade varmluftskanaler begränsar värmeflödet ut ur kanalen.

Isolering av kalluftskanaler begränsar värmeflödet in i kanalen. När varm eller kall luft transporteras i ventilationskanaler måste lufttemperaturen regleras och värmeförlusterna begränsas till det önskade värdet.

Korrekt isolerade kanaler säkerställer att hela ventilationssystemet fungerar som det är tänkt och minskar även behovet av underhåll.
Det är viktigt att båda kriterierna hålls på den önskade nivån för att minimera energiförlusterna.
Ofta är det ekonomiska överväganden som styr när man dimensionerar isolering. Det gäller att finna den isolertjocklek som ger den lägsta årskostnaden. Vid en ökning av tjockleken minskar energiförlusterna samtidigt som byggkostnaden ökar. Den ekonomiska isolertjockleken är den som ger lägst totalkostnad.

Kanaler för tilluft, återluft eller frånluft som är anslutna till värmeåtervinning får inte förlora sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsställe eller återvinningsaggregat. En effektiv isolering begränsar temperaturfallet, minskar energiförlusterna och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet.

Teknisk isolering har stor påverkan på verkningsgraden för ventilationsaggregat

Verkningsgraden för ventilationsaggregat påverkas (bland annat) av temperaturen på frånluften när den når aggregatet. Oisolerade eller för snålt isolerade kanaler genom kalla utrymmen försämrar värme­växlarens verkningsgrad väsentligt. Beräkningar utförda av HSB visar att om temperaturen i frånluften sjunker med tre grader på sin väg till aggregatet minskar verkningsgraden från 88 till 55 %. Då krävs ett ökat tillskott av energi i eftervärmaren för att nå rätt tilluftstemperatur.

Kondensisolering

Om en kanal med kall luft passerar genom ett rum med högre temperatur finns risk för kondensutfällning på kanalens utsida. För att förhindra detta isoleras kanalen så att yttemperaturen överstiger luftens daggpunkt. För att kondensisoleringen ska fungera måste isoleringen förses med en ångbroms.
Genom att placera isoleringen invändigt i kanalen fungerar kanalplåten som en effektiv ångbroms.

Ljudisolering

Kanaler fungerar som en ljudbärande kanal och transporterar ljud från ett rum till ett annat. Isoleringen som används på utsidan av kanalen bidrar till att minska mängden ljud som tränger igenom kanalväggen.

I BTI:2023 finns förslag på isoleringsklasser för luftbehandlingsinstallationer