BIM och BIP underlättar

BIM och BIP underlättar

BIP-koder är ett system med beteckningar och egenskapsbeskrivningar för olika objekt i byggnader

BIP-koder är ett system med beteckningar och egenskapsbeskrivningar för olika objekt i byggnader. Dessa koder används nu även i kombination med BTI.

– BIP-koden specificerar exempelvis vilken typ av isolering som används på ett rör. Det blir enkelt för alla inblandade med enhetliga beteckningar. Både för entreprenörer att förstå oavsett vem som har projekterat, och för de som ska förvalta fastigheten i ett senare skede, säger Jan Back, team manager BIM hos AFRY.

BIM är ett verktyg för att skapa och använda digitala 3D-modeller, som kan användas i stället för traditionella pappersritningar. Det går att zooma, titta från olika vinklar och dessutom klicka på detaljer för att få fram mer information genom BIP-koderna.

– BIM fick ett genombrott i Sverige i samband med bygget av Nya Karolinska och BIP skapades efter det projektet eftersom vi insåg ett behov av en standard med semantisk struktur, säger Jan.

BIP har redan blivit ett populärt verktyg i branschen, även i skolor. Koderna finns fritt tillgängliga på bipkoder.se – det finns även i en broschyr från IF för BTI

– BIM har gett ett nytt sätt jobba. All information är lättillgänglig i modellen, du kan gå in via telefonen, titta och läsa, ta fram mängdlistor etc. Tidigare har det bara stått i beskrivningen vad som ska användas, vilket ökade risken för att missa. Nu står det direkt i modellen. Det är också mycket lättare att få full överblick, du kan exempelvis se hela plan på en gång även om det är flera hus, säger Jan.

BIM, Building Information Modeling (Byggnadsinformationsmodellering)

– BIM innebär att en 3D-modell skapas i en byggprocess för projektering och visualisering med målet att samla information om byggnader och processerna och besluten kring byggnaden.

BIP, Building Information Properties

– BIP ger effektivare informationsflöde mellan projektörer – byggare – installatörer – drift och förvaltning genom gemensamma beteckningar och egenskapsbeskrivningar samt egenskaper som underlättar för alla berörda. Alla kan använda samma beteckningar och egenskapsbeskrivningar i alla led vilket minskar arbete, felrisker och ger spårbarhet.