Blicka inåt för större besparingar

Blicka inåt för större besparingar

För att rädda klimatet och spara pengar har ett enormt fokus lagts på klimatskalet

För att rädda klimatet och spara pengar har ett enormt fokus lagts på klimatskalet, det vill säga hur väggar, tak och fönster isolerar.

Dessa satsningar har gett väldigt bra resultat. Nu måste vi vända blicken inåt i fastigheten och se den enorma potential till energibesparing som finns när det gäller installationerna. Faktum är att den relativt lilla branschen teknisk isolering kan bocka av åtminstone sex av FN:s klimatmål.

Teknisk isolering omfattar isolering av installationer i fastigheter, exempelvis rör och ventilationskanaler. Området inbegriper även isolering inom industrin, exempelvis cisterner och tankar bland annat inom pappersmassaindustrin och i kärnkraftverk.

Inom industrin prioriteras den tekniska isoleringen på ett helt annat sätt. Tyvärr råder ofta motsatta förhållanden inom VVS. Där är det vanligt att installationerna har monterats så tätt att fullgod isolering helt enkelt inte får plats.

Den tekniska isoleringen är inte bara viktig för att spara energi. Den säkrar också funktionen hos installationerna och är viktig ur säkerhetssynpunkt – inte minst för att hindra mikrobiell tillväxt, exempelvis legionella, och för att förhindra spridning av brand.

Dessutom bidrar den tekniska isoleringen till komfort i fastigheten: snabb tillgång till kallt kallvatten respektive varmt varmvatten är bara ett exempel.

Sedan IF presenterade BTI, Branschstandard Teknisk Isolering, ser vi att intresset och prioriteringen har ökat i och med större kunskap hos bland annat beställare och konstruktörer. BTI har bidragit till att höja statusen för branschen och vi blir nu inbjudna till nya forum i dialog kring teknisk isolering.

Vi kan också notera att IF:s medlemsföretag involveras tidigare i projekten. Det ger de bästa förutsättningarna för att dela kunskap och göra de ofta enkla justeringar som behövs på ritningarna för att lämna plats åt den tekniska isoleringen.

Isoleringsentreprenören kan bland annat ge råd om hur valet av rörupphängningar påverkar isoleringens tjocklek; godkända lösningar för brandisolering; eventuella anpassningar vid håltagningar och brandtätningar samt om isolering av ingjutna rör.

Beställare som vill försäkra sig om att få rätt utförande och utbildningsnivå gällande teknisk isolering kan börja med att titta i förteckningen över IF:s medlemsföretag. Den finns på vår webbplats, tekniskisolering.se/medlemmar.

Ont om plats är det alltid gott om… Gör plats för installationer!