Energieffektiv och säker ventilationsisolering

<strong>Energieffektiv och säker ventilationsisolering</strong>

Teknisk isolering har stor påverkan på verkningsgraden för ventilationsaggregat

Verkningsgraden för ventilationsaggregat påverkas (bland annat) av temperaturen på frånluften när den når aggregatet. Oisolerade eller för snålt isolerade kanaler genom kalla utrymmen försämrar värmeväxlarens verkningsgrad väsentligt.

Beräkningar utförda av HSB visar att om temperaturen i frånluften sjunker med tre grader på sin väg till aggregatet minskar verkningsgraden från 88 till 55%.

Då krävs ett ökat tillskott av energi i eftervärmaren för att nå rätt tilluftstemperatur.

Rekommendationer gällande isoleringstjocklekar återfinns i BTI, tekniskisolering.se/bti/

Brandisolering

Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger.

Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls. Se respektive materialproducents anvisningar.

Konsultera din isoleringsentreprenör i god tid innan uppstart av projektet.

Kondensisolering

Om en kanal med kall luft passerar genom ett rum med högre temperatur finns risk för kondensutfällning på kanalens utsida. För att förhindra detta isoleras kanalen så att yttemperaturen överstiger luftens daggpunkt.

För att kondensisoleringen ska fungera måste isoleringen förses med en ångbroms. Genom att placera isoleringen invändigt i kanalen fungerar kanalplåten som en effektiv ångbroms.

Ljudisolering

Kanaler fungerar som en ljudbärande kanal och transporterar ljud från ett rum till ett annat. Isoleringen som används på utsidan av kanalen bidrar till att minska mängden ljud som tränger igenom kanalväggen.