Fler medlemmar stärker branschen

Fler medlemmar stärker branschen

Isoleringsfirmornas Förening, IF, arbetar för att lyfta fram och försvara branschens intressen och för att öka kunskapsnivån om teknisk isolering – både i den egna sektorn och i byggbranschen i stort.

IDEALET FÖR EN branschförening vore att den stora merparten av företagen inom verksamhetsområdet är medlemmar. Så ser det tyvärr inte ut i dag för Isoleringsfirmornas Förening, IF, trots att branschen är relativt liten. – Jag tror att problematiken märks i all föreningsverksamhet i dag: många förstår inte varför de ska vara med. Jag ser ett generationsskifte där de äldre har en annan känsla för föreningslivet och förståelse för vikten av en organisation som framhåller branschen, säger Johan Sjölund, verksamhetschef för IF. Det är inte alltid lätt att konkret visa hur ett enskilt företag får nytta av en branschförening. – Många glömmer att vi jobbar mycket med lobbyverksamhet och där blir vi starkare och får större inflytande ju fler vi representerar. Vi måste jobba med och mot branscher omkring oss och utan att organisera oss blir vi lätt överkörda.
Någon måste också föra fram våra åsikter till Boverket, Svensk Byggtjänst och så vidare. Som medlem kan du dessutom påverka vilka frågor vi ska lyfta fram. Årsmötet är ett exempel på forum för att fånga upp motioner, åsikter och diskussionsämnen. – Årsmötet är alltid välbesökt, det är roligt med god uppslutning. Mycket av föreningens uppgift är också nätverkande mellan medlemsföretag och årsmötet ger tillfälle att knyta kontakt med företag även från andra orter eller län. Vi har dessutom lokala möten och förlägger styrelsemöten till olika platser. Utöver det är medlemsföretagen när som helst välkomna att kontakta oss med förslag eller frågor, säger Johan.

 

POPULÄR MÄSSA

IF-mässan anordnas vartannat år i anslutning till föreningens årsmöte. Deltagarna erbjuds en givande konferensdag och i pauserna finns en
mässa där producenter och grossister förevisar sina produkter och nyheter. Själva mässan är öppen även för icke medlemsföretag – Genom mässan vill vi skapa ett forum för vår bransch som är matnyttigt ur flera aspekter. Här är branschen samlad från när och fjärran i vårt avlånga land. Det har varit väldigt uppskattat, både konferensdelen med gästföreläsare som pratar om ett aktuellt ämne som berör oss alla och utställningen som sker på ”på neutral mark” jämfört med att besöka en enskild leverantör. Nu när det svenska deltagandet på IEX-mässan har uteblivit 2018 är behovet av en nationell mässa än större, säger Johan.

MÅNGSIDIGT DOKUMENTSYSTEM

EKOT är ett företagssystem som är framtaget för medlemsföretag i Isoleringsfirmornas Förening. Namnet står för Egenkontroll och Kvalitetsdokument Om Teknisk isolering och dokumenten finns på föreningens hemsida: tekniskisolering.se Här finns bland annat information och underlag för basdokumentation som behövs på kontoret, dokument för mindre arbeten och återkommande servicejobb, egenkontroll för de flesta former av arbeten, ÄTA och större beställningar samt egenkontroll för större åtaganden som kräver dokumentation så att avtal och order, ritningar och arbetsberedning följs. Dessutom finns checklistor för rörisolering mineralull, rörisolering cellgummi, kanalisolering, ytbeklädnad samt AMA-tabellens isoleringstjocklekar A B C. – EKOT används flitigt, inte minst av mindre företag som inte har samma resurser som de största för att utveckla egna kontrollsystem.

 

KUNSKAPSLYFT

Många beställare vet ännu inte hur mycket energiförbrukningen kan minska genom en väl genomtänkt och utförd teknisk isolering.
– Om vi kan sprida kunskap ökar efterfrågan på våra tjänster samtidigt som vi får bättre förutsättningar att utföra dem. Det viktigaste är att belysa att vår bransch finns. Vi måste nå fram till övriga byggsverige med hur viktigt det är att isolera installationerna rätt. Rent krasst kommer vi aldrig att nå klimatmålen utan att våra medlemsföretag får chans att göra rätt. Föreningens ambition är att IF-loggan ska tolkas som en kvalitetsstämpel när medlemsföretagen handlas upp. Det ska vara en självklarhet för rör- och ventilationsföretag att välja ett IF-företag eftersom det borgar för en väl utförd isoleringsentreprenad. – Vi har idag två typer av isoleringsföretag i Sverige, montageföretag som bara monterar isoleringen utan att överväga slutresultatet för fastighetsägaren; och så har vi de riktiga isoleringsentreprenörer som levererar och konsulterar gällande teknisk isolering för ett säkert och energieffektivt resultat, denna typ av företag är i allmänhet anslutna till IF, avslutar Johan.