Brandisolering av ventilationskanaler

Brandisolering av ventilationskanaler

Det råder fortsatt en stor osäkerhet och oklarhet i branschen om hur vi ska hantera brandisolering av ventilationskanaler

Vi jobbar med frågan och hoppas i närtid kunna bringa klarhet i detta.

Det vi fortsättningsvis uppmanar branschen till är att vara noggranna med att skriva avvikelserapporter om ni INTE kan säkerställa att:

  • Ventilationsentreprenören har anpassat upphängningsavstånd.
  • Ventilationsentreprenören har anpassat plåttjockleken på kanalen.
  • Ventilationsentreprenören har använt rätt skarvsystem.
  • Ventilationsentreprenören har utfört genomföringar i brandavskiljandekonstruktion korrekt.

Allt ovanstående naturligtvis enligt materialtillverkarens montageanvisningar

Med materialtillverkare avser vi tillverkaren av isoleringsprodukten.

”Det är angeläget att poängtera vikten av att handla upp isoleringsentreprenaden i god tid innan uppstartsmötet för det aktuella projektet. Det möjliggör att det blir rätt från början gällande all typ av Teknisk Isolering”

Johan Sjölund

Vi belyser de viktigaste frågorna kring smarta och energieffektiva byggnader, stödjer och vidareutbildar våra medlemsföretag samt marknadsför branschen mot myndigheter, konsulter och andra organisationer.