Brandisolering av ventilationskanaler

Brandisolering av ventilationskanaler

Det råder fortsatt en stor osäkerhet och oklarhet i branschen om hur vi ska hantera brandisolering av ventilationskanaler

Vi jobbar med frågan och hoppas i närtid kunna bringa klarhet i detta.

Det vi fortsättningsvis uppmanar branschen till är att vara noggranna med att skriva avvikelserapporter om ni INTE kan säkerställa att:

  • Ventilationsentreprenören har anpassat upphängningsavstånd.
  • Ventilationsentreprenören har anpassat plåttjockleken på kanalen.
  • Ventilationsentreprenören har använt rätt skarvsystem.
  • Ventilationsentreprenören har utfört genomföringar i brandavskiljandekonstruktion korrekt.

Allt ovanstående naturligtvis enligt materialtillverkarens montageanvisningar

Med materialtillverkare avser vi tillverkaren av isoleringsprodukten.

”Det är angeläget att poängtera vikten av att handla upp isoleringsentreprenaden i god tid innan uppstartsmötet för det aktuella projektet. Det möjliggör att det blir rätt från början gällande all typ av Teknisk Isolering”