Brandisolering av ventilationskanaler, vad händer?

Brandisolering av ventilationskanaler, vad händer?

Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger.

Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.

Mjuk övergång

IF har varit i kontakt med Boverket, RISE, Byggherrarna och samtliga berörda mineralullstilverkare gällande kommande övergångsperiod gällande tillämpning av nya typgodkännandebevis som gör sig gällande från årsskiftet. Alla har en vilja till en mjuk övergång.

De typgodkännanden som löpte ut 1 januari 2020 är bland annat baserade på äldre provningsmetoder.

Efter årsskiftet ska samtliga godkännanden vara testade enligt nu gällande europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder.

Produkter som är tillverkade innan den 1 januari 2020 får marknadsföras och säljas som typgodkända efter den 1 januari 2020.

Det finns inget som hinder att producera de gamla produkterna om produkterna märks endast med CE-märke, inte gaffelmärke.

Enda skillnaden är att man formellt inte får åberopa typgodkännandet vid marknadsföring och försäljning av dessa produkter.

Projekt som projekterats och påbörjats innan årsskiftet kan färdigställas med gamla produkter, i samråd med byggherre kan även produkter med det nya typgodkännandet användas.

Uppmaning till ventilationsentreprenörer och konstruktörer!

Ventilationsentreprenörer och konstruktörer måste nu vara extra vaksamma på upphängningsavstånd och plåttjocklek med mera hos kanaler som ska brandisoleras.

Isoleringsprodukter med nya typgodkännanden brand ska vara testad enligt europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder enligt ovan.

Det betyder att i stort sett alla isoleringsfabrikat har egna godkända kombinationer av kanaldimensioner, kanalplåttjocklekar och upphängningsavstånd i kombination med sin isoleringsprodukt.

Utdrag ur Branschstandard Teknisk Isolering

8 Utförande – Platsbehov för rör- och luftbehandlingsinstallationer

8.1 Generellt

Isolering av tekniska installationer utförs enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisning och med hänsyn tagen till materialens egenskaper, installationsmetod och omgivningens påverkan.

Kontroll av isoleringen utförs enligt AMA VVS & Kyla 19, kapitel Y.

För att säkerställa fullgott resultat och funktion av den tekniska isoleringen bör isoleringsentreprenören upphandlas innan startmötet för det aktuella projektet avhandlats.

Vilket ger följande fördelar: 

  • Upphängningar av rör avgör tjocklek på isolering.
  • Godkända brandisoleringslösningar för rör och luftbehandlingsinstallationer kräver olika upphängningsavstånd etc. beroende på val av isoleringsfabrikat.
  • Eventuella anpassningar vid håltagningar, brandtätningar etc.
  • Isolering av ingjutna rör och kanaler

Att upphandla isoleringsentreprenaden i tid är både ekonomiskt och praktiskt fördelaktigt.

Branschstandard Teknisk Isolering finns att ladda ner kostnadsfritt:

www.tekniskisolering.se/bti/