IF:s remissvar

IF:s remissvar

IF:s remissvar avseende – Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö; med konsekvensutredning

Vi anser att kraven för vatten- och avloppsinstallationer bör samlas i ett enda avsnitt i stället för att vara spridda över flera avsnitt som i det nuvarande förslaget.

Detta skulle tydliggöra vikten av väl utformade installationer och underlätta för konstruktörer, installatörer och utbildningsanordnare att hitta reglerna på ett och samma ställe.

Den nuvarande uppdelningen av föreskrifterna ger felaktig uppfattning om att dessa installationers funktion är mindre viktig.

De avsnitt som nu återfinns i kapitel 7 fokuserar främst på konsekvenserna av felaktigt utförda eller dåligt fungerande installationer, i stället för att lägga tonvikt på planering och konstruktion.

I allmänhet anser vi att Boverkets föreskrifter bör vara mer detaljerade för att säkerställa kvaliteten.