Kort information om arbetet med den kommande Branschstandarden Teknisk Isolering

Kort information om arbetet med den kommande Branschstandarden Teknisk Isolering

Värt att poängtera är att det är en funktionsstandard, termisk isolering av VVS & Kyla.

Vi har jobbat vidare med standarden och fokuserat på det som kanske för de flesta är viktigast ”Hur blir det med efterföljaren till AMA-tabellen?”.  Vi har vilket bestämdes i referensgruppen anammat de isoleringsklasser som finns i SS-EN 12828 ”Värmesystem i byggnader”.

Isoleringsklasserna för rörinstallationer kommer att benämnas R0 till R7.

För luftbehandlingsinstallationer har vi skapat ett liknade system för val av isoleringsnivå benämnda V0 till V6.

I ett tillhörande annex är det tänkt att ge förslag på en miniminivå gällande vilka isoleringsklasser som kan vara relevanta för olika rör- och luftbehandlingsinstallationer.

Förhoppningen och ambitionen från arbetsgruppen är att standarden också ska bli innovationsdrivande.

Vid ett möte med Boverket i mitten av november uttrycktes ett gillande till initiativet från branschen att ta ett eget ansvar.

Standarden kommer ut på remiss till IF:s medlemsföretag inom kort. Vi önskar att ni tar er tid och läser igenom dokumentet och lämnar synpunkter fortast möjligt.

Lansering sker under första delen av 2020