Arkiv december 10, 2019

Kort information om arbetet med den kommande Branschstandarden Teknisk Isolering

Värt att poängtera är att det är en funktionsstandard, termisk isolering av VVS & Kyla.

Vi har jobbat vidare med standarden och fokuserat på det som kanske för de flesta är viktigast ”Hur blir det med efterföljaren till AMA-tabellen?”.  Vi har vilket bestämdes i referensgruppen anammat de isoleringsklasser som finns i SS-EN 12828 ”Värmesystem i byggnader”.

Isoleringsklasserna för rörinstallationer kommer att benämnas R0 till R7.

För luftbehandlingsinstallationer har vi skapat ett liknade system för val av isoleringsnivå benämnda V0 till V6.

I ett tillhörande annex är det tänkt att ge förslag på en miniminivå gällande vilka isoleringsklasser som kan vara relevanta för olika rör- och luftbehandlingsinstallationer.

Förhoppningen och ambitionen från arbetsgruppen är att standarden också ska bli innovationsdrivande.

Vid ett möte med Boverket i mitten av november uttrycktes ett gillande till initiativet från branschen att ta ett eget ansvar.

Standarden kommer ut på remiss till IF:s medlemsföretag inom kort. Vi önskar att ni tar er tid och läser igenom dokumentet och lämnar synpunkter fortast möjligt.

Lansering sker under första delen av 2020