Arkiv februari 20, 2019

IF-skolan (Lektion 2) Värmeisolering

Värmeisolering

 

Värmeisolering av installationer görs för att:

 • mediet i systemet ska bibehålla avsedd temperatur,
 • oavsiktliga temperaturhöjningar i angränsande utrymmen eller installationer ska undvikas,
 • värmeläckage ska undvikas

Vilken isoleringstjocklek som ska väljas måste avgöras från fall till fall. Alltför tunn isolering ger temperaturfall och värmeläckage, tjock isolering kostar och tar utrymme.

Tjockare isolering behövs för:

 • stora, utbredda system,
 • system med hög temperatur,
 • system där man önskar stor precision på mediets temperatur,
 • system med kontinuerligt hög temperatur (exempelvis VV, VVC)
 • installationer där förlusterna inte nyttiggörs,
 • installationer som riskerar att värma KV-ledningar.

Tunnare isolering kan räcka för:

 • små system,
 • lågtemperatursystem,
 • system där temperaturfall har liten betydelse,
 • system med utekompenserad temperatur (exempelvis värme)
 • installationer från vilka värmeförluster nyttiggörs.

Isolering av värmesystem bör utföras så att temperaturfallet i framledningen inte sjunker mer än 1°C fram till yttersta delen av installationen, och motsvarande 1°C i returledningen.

För tappvatten- och VVC-system måste en mer noggrann bedömning göras, i allmänhet bör man inte acceptera ett så stort temperaturfall som 2°C.

Samförläggning och samisolering av VV och VVC är utrymmes-, kostnads- och energibesparande. Vid montering är det viktigt att se till att rörledningarna kan röra sig fritt och att ena rörets rörelser inte kan skada det andra röret. Förhindra att eventuellt utrymme mellan isolering och rör står i förbindelse med luften utanför isoleringen.

Värmeisolering av armatur och sakvaror

Injusteringsventiler, flänsförband och synliga kopplingsledningar brukar inte isoleras, men rekommenderas att isoleras.

Om drifttemperaturen kommer att vara högre än 60°C bör alla ventiler och flänsar isoleras med avtagbar isolering. Kulventiler isoleras alltid.

Värmepannor, tappvattenvärmare, ackumulatorer och värmeväxlare ska isoleras så att temperaturen på isoleringens utsida (eldstadsluckor undantagna) inte överstiger 35°C vid 20°C omgivande temperatur.

 

Tappkallvatten får inte värmas!

Stillastående tappkallvatten (till exempel under natten) kan snabbt värmas av dåligt isolerade varma ledningar. I schakt och slitsar där kallvatten ligger intill ledningar med varma medier ska KV skyddas mot uppvärmning.

Boverkets Byggregler:

6:622 Mikrobiell tillväxt 
I föreskriften står som tidigare: Installationer för tappkallvatten ska utföras så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Detta har nu förtydligats med det allmänna rådet: För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Risken fi nns bland annat i varma schakt eller varma golv, i vilka installationer för till exempel tappvarmvatten, tappvarmvattencirkulation och radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på  sådana ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så låg som möjligt. Då bör installationens utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 °C.

Har ni det som krävs för att ge era kunder önskade och klimatsmarta lösningar?

Välkomna till en workshop om affärsutveckling

 

Vill ni bli bättre på att möta era kunders behov?

Under denna workshop får ni ta del av underlag och råd samt testa konkreta
verktyg för hur ert företag kan jobba med affärsutveckling av
energitjänster, för att bättre tillfredsställa olika kunders behov.
Denna workshop riktar sig till leverantörer av energitjänster:
företag som säljer energieffektivisering till fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar eller industrier.
Workshopen anordnas av Energieffektiviseringsföretagen (EEF) och
Energikontoret Storsthlm.

För mer information klicka på länken nedan:

Inbjudan_N

IF-skolan (Lektion 1) Teknisk isolering kräver plats och planering

Lektion 1

Teknisk isolering kräver plats och planering

Teknisk isolering ska ingå som en självklar del redan på planeringsstadiet så att material och

montage får utrymme runt rör och kanaler – men också för den som ska montera. Enligt arbetsmiljölagen ska de som medverkar i ett bygg- eller anläggningsprojekt också ta ansvar för arbetsmiljön inom ramen för sitt uppdrag.

För att isolertjockleken som föreskrivs (med hjälp av beräkningar och tabell i RA – VVS & Kyl AMA) ska få plats måste hänsyn tas hela vägen från rör- eller kanalupphängning till färdigisolerad installation. Tänk på att många isolerade rörledningar ska förses med någon form av ytbeklädnad. Det är också viktigt att håltagningar för rörgenomföringar i väggar och bjälklag blir rätt så att de klarar den föreskrivna isolertjockleken. Utrymmesbehovet för att rätt kunna montera rörisolering finns angivet i VVS & Kyl AMA, Kapitel PN, Tabell PN/1 ”Monteringsmått för isolerad rörledning”, i IF:s ”Utbildningskompendium Teknisk Isolering” samt i ”Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftspersonal” från VVS Företagen (IN).

Isoleringen måste få plats så att inte varma rör värmer kalla i onödan och det ska finnas plats mellan rör och väggar. För att minimera energiförlusterna ska isoleringen (helst) gå obruten genom väggar så att inte väggen värms upp. Rören måste ha egna anpassade hål med rätt plats för isolering. Ventiler, avstick etc. ska isoleras.

 

Installationssamordningen är A och O

 

Samordning mellan de olika beställnings- och utförandedisciplinerna är av största vikt både vid projektering och installation. Redan på ritbordet ska det säkerställas att el- och VVS-installationer inte krockar och att det finns utrymme för den tekniska isoleringen.

Upptäcks fel senare i projektet, till exempel vid installationen, är det både svårare och dyrare att åtgärda. Uppföljning och kontroll av installationer och teknisk isolering kan till exempel utföras av en installationssamordnare.

 

Anlita alltid en samarbetspartner gällande teknisk isolering som är medlem i IF, det säkerställer att ni får rätt utförande och kompetens.

Copyright © tekniskisolering.se | Alla rättigheter förbehålles