Kategori Teknisk Isolering

Installationerna måste sluta läcka energi

I tidningen Byggindustrin skriver Johan Sjölund Isoleringsfirmornas Förening och Mats Björs Swedisol att installationerna måste sluta läcka energi.

Hittills har fokus i hög grad legat på klimatskalet när det kommer till att energieffektivisera byggnader. Det är bra, men det innebär också att installationer som varm- och kallvatten, värme- och kylsystem samt ventilation får en allt större betydelse för energianvändningen.

Värmeförlusten från ett oisolerat varmvattenrör kan uppgå till 350 kilowattimmar per meter och år, men minska till bara 35 kilowattimmar för ett välisolerat rör. Det motsvarar en energieffektivisering på hela 90 procent. Det blir snabbt stora mängder värme som går till spillo om vi inte ser till att isolera rätt. Dessutom ökar risken för att sprida legionella om oisolerade varm- och kallvattenrör ligger nära varandra och det kalla vattnet värms upp.

Uppmärksammades för sju år sedan

Redan för sju år sedan uppmärksammade Energimyndigheten problemet med energi-ineffektiva installationer i rapporten ”Nakna rör kostar pengar och energi”. Där kom de fram till att ett flerfamiljshus med fyra trapphus skulle kunna sänka sin energikostnad med 63 000 kronor om året, bara genom att isolera rören rätt.

Vissa hävdar att värmeförlusterna från installationer ändå kommer byggnaden till godo. Men i en studie på KTH (Alros, 2014) konstateras att värmeförlusterna från varmvattencirkulationen inte kan utnyttjas av byggnaden på ett bra sätt.

Ju mer vi lär oss om hur vi kan bygga energieffektivt, desto tydligare blir det att kraven i byggreglerna är allt för luddiga. Dagens funktionskrav är tänkta att stimulera flexibla lösningar och nya innovationer, men har visat sig trubbiga.

Krävs konkreta styrmedel

För att vi ska kunna ta ett helhetsgrepp kring denna fråga krävs konkretare styrmedel, krav och riktlinjer samt en bättre samordning i projekteringsfasen. Därför vill vi att:

Boverkets byggregler konkretiseras med tydliga energikrav och uppföljning som inriktas på byggnadens utformning, inklusive de tekniska installationerna, så att det blir lättare att göra rätt.

Fastighetsägare ställer krav på byggnadens utformning och de tekniska installationerna som ger långsiktigt låg energianvändning under hela husets livslängd.

Projektörer och byggherrar sätter större fokus på hur rördragningar förläggs samt installationsutrymmen i byggnaden.


Viktig klimatpusselbit

Isolering av byggnaders installationer är en viktig pusselbit för att spara energi och därmed uppnå Sveriges ambitiösa klimatmål. Men för att vi ska nå energieffektiviseringens fulla potential måste Boverket och byggaktörer ta bättre hänsyn till de tekniska installationerna. Bara då kan vi ta ett helhetsgrepp och sänka nya byggnaders energianvändning tillräckligt för att klara klimatutmaningen.

Johan Sjölund, verksamhetschef Isoleringsfirmornas Förening och Mats Björs, vd Swedisol

Om du vill läsa debattartikeln på Byggindustrins webbplats så hittar du den här.

AMA VVS & Kyl 2016 med ny tabell i RA för bättre val av teknisk isolering

Nu är nästkommande version av AMA VVS & Kyl ute här. En helt ny tabell framarbetad av IF:s arbetsutskott oh redaktionsrådet på SvenskByggtjänst. Under de senaste två åren har arbetsgruppen de arbetat intensivt med att få AMA till en ännu bättre guide för rätt konsulter och föreskrivande led. Konsulter och föreskrivande led måste lära sig om teknisk isolering och göra medvetna val för varje objekt med rätt vägledning. NYA tabellen RB1 borgar för det.

Den nya tabellen visar vilka valmöjligheter som för olika medier, rördimensioner och vad de sedan får för effekt för energianvändningen.  Absolut fokus för arbetet har varit att de som använder AMA ska göra ett medvetet val av teknisk isolering så att den tekniska isoleringen i sin tur får göra det arbete som det kan, det vill säga skydda, energiminimera, säkra prestanda, förebygga hälsa och ge en bättre ekonomi.

En rad artiklar har publicerats om den nya tabellen och på Svensk Byggtjänst hemsida berättar IF:s vd om fördelarna med och utmaningen i det nya med tabellinnehållet.