Kategori Teknisk Isolering

Brandisolering ventilation, vad händer efter årsskiftet?

Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.

Ett sätt att visa detta på är att använda typgodkända lösningar.

De typgodkännanden som löper ut 1 januari 2020 är bland annat baserade på äldre provningsmetoder. Efter årsskiftet ska samtliga godkännanden vara testade enligt nu gällande europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder.

Detta kommer bland annat att innebära det kommer att introduceras nya produkter och lösningar som uppfyller de nya kraven för ett typgodkännande av brandisolering av ventilationskanaler.

En mjuk övergång

Isoleringsfirmornas förening har varit i kontakt med bland annat Boverket, RISE, Byggherrarnas förening och mineralullstilverkare gällande hantering av övergången från nuvarande typgodkännanden till de nya som träder i kraft vid årsskiftet. Det råder enighet om en mjuk övergång till det nya enligt följande förslag.

Projekt som har projekterats eller påbörjats innan årsskiftet kan färdigställas med produkter godkända enligt nuvarande godkännanden och projekteringsanvisningar. I samråd med byggherre kan även produkter enligt nya typgodkännanden användas.

Produkter som är tillverkade före den 1 januari 2020 får marknadsföras och säljas som typgodkända efter den 1 januari 2020. Produkter som tillverkas efter den 1 januari får inte märkas som typgodkända utan endast med CE-märke. De kan dock användas som brandisolering enligt nuvarande godkännande för att slutföra projekt enligt stycket ovan.

Investera i er personal

Teknisk isolering är en mycket viktigt del i framtidens hållbara byggande. Vi satsar därför på utbildningar via IF-skolan. Uppdraget är att utbilda lärlingar samt erbjuda företagen vidareutbildning och kurser inom specialområden.

Ni bör veta att undersökning efter undersökning visar att på arbetsmarknaden, framför allt bland unga, är arbetsmiljö och trivsel det enskilt viktigaste när man väljer arbetsgivare. Det är viktigare än lön, förmåner, geografi, arbetstider och så vidare.

För att fånga framtidens bästa medarbetare, för att kunna konkurrera i framtiden, för att hänga med i tiden, så måste företagen börja jobba med sin personal. Investera i den, utveckla den. Att serva, uppgradera och underhålla maskinparken är det sällan någon som tvekar kring. Maskiner är kostsamma saker. Men jag skall berätta en hemlighet för er, eftersom alla känner till den. Din absolut mest kostsamma och värdefulla tillgång är din personal.

Att investera i en utbildning bidrar inte bara till ökad trivsel, den stolthet och lycka det innebär för en yrkesperson att kunna visa upp ett GTI-diplom till en början och sedan eventuellt ett branschcertifikat är svårslagen.

IF-skolan utvecklas kontinuerligt, ta en titt på vår nya hemsida ifskolan.se så ser ni delar av den digitaliseringen som genomförts. Med vår nya portal har vi samlat allt på ett och samma ställe. Skolan följer givetvis skolverkets utbildningsplaner.

Välkomna att kontakta skolledare Matthias Öman för mer information. matthias@ifskolan.se

 

NYHET:

Introduktionskurs Teknisk Isolering, ITI

Denna kurs vänder sig till företag som på ett eller annat sätt är i behov av en grundläggande kunskap om teknisk isolering. Praktiskt handhavande av de olika produkterna samt dess funktion bidrar till en större förståelse för yrket och branschen.

Kursen riktar sig till: Återförsäljare, producenter, skolor etc.

Kursen omfattar 2 dagar och innehåller både teori och praktik.

 

 

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI

Steg ett i vår utbildning är vad den heter, montören ska få med sig grunderna i hantverket och dess moment. Men framförallt få med sig en förståelse för varför vi isolerar.

Exempel: Redan vid nivå GTI får montören den grundläggande kunskapen gällande cellgummiisoleringsmontage, fullt jämförbar med cellgummicertifikatet IF tidigare utfärdade. Att inkludera detta i GTI-utbildningen ger oss utbildade isoleringsmontörer och inte produktspecifika-montörer.

GTI-utbildningen, Grundutbildning Teknisk Isolering, omfattar två lärarledda veckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum och ett teoripaket, E-Learning som utförs mellan dessa.

Efter genomförd utbildning och minst 1 700 timmar arbetad tid inom yrket diplomeras man. Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI måste vara genomförd för att gå vidare till nästa steg, VVS-Isolerare, VVS.

OBS: Denna kurs är också att se som en möjlighet till att ge en redan duktig yrkesperson ett bevis på sin grundläggande yrkeskunskap. Man certifieras inte, men man får med sig ett GTI-diplom.

 

 

VVS-Isolerare, VVS

Steg två tar lärlingen vidare till ett certifikat. Montören kommer att ges en bred och allsidig utbildning på alla utbildningsplanens ingående delmoment.

Utbildning omfattar 4 stycken lärarledda veckor separerade från varandra med cirka ett halvårs mellanrum och teori, E-Learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Genomförd utbildning och en arbetad tid om 6 800 timmar berättigar montören ett branschcertifikat VVS-Isolerare.

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI och VVS-Isolerare, VVS måste vara genomförd för att gå vidare till nästa utbildning Isoleringsplåtslagare, ISP

 

Isoleringsplåtslagare, ISP

 

Tredje och sista steget i IF-skolan är en påbyggnadsutbildning. Här får man med sig ytterligare kunskaper i praktiskt plåtarbete.

Sista delen omfattar två lärarledda veckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum med E-Learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Genomförd utbildning berättigar montören branschcertifikat Isoleringsplåtslagare, ISP

För att nå certifiering inom detta sista utbildningssteg så krävs att man har avklarat Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI – VVS-Isolering, VVS, samt Isoleringsplåtslagare, ISP.

 

Mer information om IF-skolan och dess kurser finner ni på vår nya hemsida ifskolan.se

Tisdagsfrukost med IF

 

Under hösten bjuder Isoleringsfirmornas Förening in till frukostmöten, information om den nya IF-skolan och branschnyheter står på agendan.

Matthias Öman, IF-skolan och Johan Sjölund, IF bjuder på matnyttig frukost i dubbel bemärkelse..

Välkomna!

07:00 – 09:00

Göteborg: 27/8 Scandic Backadal

Malmö: 3/9 Scandic Triangeln

Linköping: 17/9 Scandic Linköping City

Stockholm: 1/10 Scandic Upplands Väsby

Örnsköldsvik: 15/10 Scandic Örnsköldsvik

IF-skolan (Lektion 5) Industriisolering

Industriisolering

 

Industriisolering är speciellt på det sättet att det är individuellt beroende av vilken industri och vilken process man önskar isolera. Företaget vill förstås ha en optimal funktion med rätt temperaturer, bästa tänkbara prestanda och energihushållningen blir också allt viktigare. Att få så låga underhållskostnader som möjligt och att maxa anläggningens livslängd är förstås också viktigt.

Förutom det speciella materialet och montaget är det förstås viktigt för industrin att isoleringsarbetet går snabbt så att maskinpark och anläggning kan tas i drift så snabbt som möjligt.

 

Rätt industriisolering ger bästa prestanda och livslängd för hela processen.

 

Höga temperaturer och speciallösningar

Inom industrin kan det vara extremt höga eller låga temperaturer och temperaturer anpassade för just den egna industriprocessen och med specifik utrustning. Det är isolering av värmeväxlare, rör och kanaler, ventiler, flänsar, tryckkärl och cisterntak och ofta krävs det specifikt beställda isoleringslösningar.

Pannorna i en industri kan behöva isolering i flera skikt av till exempel mineralull eller särskilda produkter som tål mycket höga temperaturer, så kallade eldfasta fibrer. På kärnkraftverken använder man något som kallas spegelisolering. Den är gjord av plåt. Vid isoleringen av kraft och värmepannor är det förutom hänsyn till höga temperaturerna i sig också mycket viktigt att beakta värmeutvidgningen som sker i alla delar av anläggningen. Rör och ledningar rör sig ständigt på grund av värmeexpansionen.

 

SSG ger vägledning

Materialval och isolertjocklekar för industrin regleras vanligtvis av standarden SSG 7591 men det finns fabriker och anläggningar som har helt egna standarder och föreskrifter.

 

Specifika krav för enskilda processer

Varje industri har säregna processer och de ställer förstås specifika krav på isoleringen för att temperaturer, prestanda och säkerhet ska kunna bibehållas processen igenom. I första hand handlar det om att ha kontroll över processen som man isolerar. Men kombinationen av att bevara och säkra rätt temperaturer med lägre energianvändning gör att isoleringen bidrar till lägre underhållskostnader och man får därför ett hållbart system med en energieffektiv lösning.

Hög tid att anmäla sig till IF-skolan inför hösten

Logo IF Skolan

IF-skolan har fortfarande platser kvar till höstens kursveckor, men på vissa orter är det fullt!

 

MALMÖ v.36: Fåtal platser kvar

MALMÖ v.41: Platser kvar

 

LINKÖPING v.38: Fåtal platser kvar

 

STENUNGSUND v.35: FULLT!

STENUNGSUND v.39: FULLT!

 

ÖRNSKÖLDSVIK v.37: Platser kvar

ÖRNSKÖLDSVIK v.42: Fåtal platser kvar

 

STOCKHOLM v.40: Platser kvar

 

[button link=”https://ifrabatt.se/avtal/if-skolan/” color=”orange” newwindow=”yes”] Till anmälan[/button]

Branschstandard Teknisk Isolering, B T I

Isoleringsfirmornas förening har för avsikt att ta fram en branschstandard för teknisk isolering. I standarden kommer isolering av både rör, ventilationskanaler och utrustning ingå. En standard där man kan tillgodogöra sig olika materialval och lösningar. En standard som inte behöver ändras eller revideras vart tredje och som i möjligaste mån är samstämmig med europeiska standarder inom området. Det finns bland annat idag en Svensk standard SS-EN12828:2012 ”Värmesystem i byggnader, Utförande och installation av vattenburna värmesystem”, i vilken det b l a ingår ett klassificeringssystem av värmeförluster. I Danmark finns en standard DS 452 ”Teknisk isolering av tekniske installationer” i vilken bland annat klassificeringssystemet från SS- EN 12828:2012 ingår. Den danska standarden behandlar både varma och kalla installationer, både för rör och ventilationskanaler, i varma och kalla utrymmen. Med detta som bakgrund så är tanken att liksom i Danmark ta fram en branschstandard för isolering av tekniska installationer.

För värmeisolering av industrianläggningar, inklusive process- och försörjningsanläggningar hänvisas till SSG.

Standarden gäller inte isolering av byggnadskonstruktionen, kylrum eller för isolering av fjärrvärmeförsörjningsledningar. Gränsen mellan fjärrvärmesystem och byggnadsinstallation ligger vid huvudvärmesystemets huvudkranar, så att rörledningar och huvudkranar tillhör fjärrvärmesystemet. Standarden gäller även för rör mellan byggnader.

Standarden gäller inte isolering av pannor och värmepumpar.

Standarden behandlar inte eventuella brandkrav. För installationer där det finns brandkrav ska dessa krav också uppfyllas.

Standarden är framtagen för installationer med driftstemperaturer mellan -40°C och +120°C.

 

Projektet delfinansieras med bidrag från SBUF

IF:s årsmöte 2019. Program, dagordning samt verksamhetsberättelse.

Inför årsmötet den 26:e april

Länkar till dagordning, program samt verksamhetsberättelse IF & SIS AB 2019 nedan:

Dagordning IF årsmöte 2019

 

Program Årsmötet 2019

 

Verksamhetsberättelse IF & SIS AB 2018

 

PLATS. Pop House Hotel, Djurgårdsvägen 68 – Stockholm

 

Är du inte anmäld ännu, kontakta Johan Sjölund omgående.

Mejl: johan@isolering.org

Tel: 08-762 75 37

 

Hjärtligt välkomna!