Kategori Branschstandard Teknisk Isolering

Branschstandard Teknisk Isolering, B T I

Isoleringsfirmornas förening har för avsikt att ta fram en branschstandard för teknisk isolering. I standarden kommer isolering av både rör, ventilationskanaler och utrustning ingå. En standard där man kan tillgodogöra sig olika materialval och lösningar. En standard som inte behöver ändras eller revideras vart tredje och som i möjligaste mån är samstämmig med europeiska standarder inom området. Det finns bland annat idag en Svensk standard SS-EN12828:2012 ”Värmesystem i byggnader, Utförande och installation av vattenburna värmesystem”, i vilken det b l a ingår ett klassificeringssystem av värmeförluster. I Danmark finns en standard DS 452 ”Teknisk isolering av tekniske installationer” i vilken bland annat klassificeringssystemet från SS- EN 12828:2012 ingår. Den danska standarden behandlar både varma och kalla installationer, både för rör och ventilationskanaler, i varma och kalla utrymmen. Med detta som bakgrund så är tanken att liksom i Danmark ta fram en branschstandard för isolering av tekniska installationer.

För värmeisolering av industrianläggningar, inklusive process- och försörjningsanläggningar hänvisas till SSG.

Standarden gäller inte isolering av byggnadskonstruktionen, kylrum eller för isolering av fjärrvärmeförsörjningsledningar. Gränsen mellan fjärrvärmesystem och byggnadsinstallation ligger vid huvudvärmesystemets huvudkranar, så att rörledningar och huvudkranar tillhör fjärrvärmesystemet. Standarden gäller även för rör mellan byggnader.

Standarden gäller inte isolering av pannor och värmepumpar.

Standarden behandlar inte eventuella brandkrav. För installationer där det finns brandkrav ska dessa krav också uppfyllas.

Standarden är framtagen för installationer med driftstemperaturer mellan -40°C och +120°C.

 

Projektet delfinansieras med bidrag från SBUF

Dags att skrota AMA-tabellen?

Den så kallade AMA-tabellen har länge använts för att välja isolertjocklek. Den har varit till god hjälp, men den är också otillräcklig eftersom hänsyn inte tas till viktiga faktorer som påverkar effekten av isolertjocklek och prestanda. Isoleringsfirmornas förening kommer att utveckla en branschstandard för teknisk isolering och redogör här för historik, nuläge och framtid.

I KAPITEL 9, Energihushållning, i Boverkets byggregler BBR finner man endast denna text gällande isolering av tekniska installationer:

”Värme- och kylinstallationer samt installationer för tappvarmvattenberedning bör utformas och isoleras så att energiförlusterna begränsas.            Luftbehandlingsinstallationer bör utformas, isoleras och vara så täta att energiförlusterna begränsas”.

En naturlig fråga är då hur tjock isolering som är godtagbar med hänsyn till ett begränsat utrymme.

HISTORIK OCH DAGSLÄGE

Idag används oftast den så kallade AMA-tabellen ur AMA VVS & Kyl för att avgöra lämplig isoler- tjocklek. AMA VVS & Kyl uppdateras med jämna mellanrum och nästan varje gång förändras även AMA-tabellen.

Några historiska exempel: I en serietabell med isolertjocklekar från 1960 fanns kopplingar till energipris och temperaturskillnad mellan medie och omgivning. Tolv år senare, 1972, var tabellen även kopplad till drifttid, amorteringstid och energiprisökning. För ett rör med diameter mindre än 50 mm var den ekonomiska isoler- tjockleken på den tiden 30 mm. I senare AMA- tabeller försvann den ekonomiska delen och kvar var endast en tjocklekstabell att välja ur. Ytterligare senare togs hänsyn till isolermaterialens olika isolerförmåga.

I AMA 16 (den nuvarande) flyttades tabellen till Råd och anvisningar, vilket innebär att man inte kan referera direkt till själva tabellen – man måste istället skriva ut exakt tjocklek etc. Systemet är återigen nytt, nu med isolerklasserna A, B och C samt koppling till de olika systemen som ska isoleras såsom VV/VVC, VS, och KV. I tabellen är det även angivet vilken värmeförlust som uppstår vid de olika isolernivåerna, så att man har något att förhålla sig till. Nu gäller dock tabellen endast för isolermaterial med isolerförmåga

λ ≤0,037 W/mK. Det är värt att notera att nu väljs ofta Isolernivå A, vilket är den tjockaste. I föregångaren, AMA VVS & Kyl 12 fanns isolerserier ända upp till serie 8 – ändå valdes isolering oftast enligt serie 1 och 2.

FRAMTIDEN

Vad händer framöver? Det vi vet är att det säkert kommer nya isolermaterial med andra isoleregenskaper, vilket det idag inte tas hänsyn till i AMA-tabellen. Utveckling sker även av nya värmesystem med andra drifttemperaturer än de 55 grader som idag finns i tabellen. Behöver man lika tjock isolering på ett 40 graders system som ett med 55 grader?

Omgivande temperatur i nuvarande AMA-tabell är satt till 20°C, vilket inte alltid är fallet. AMA-tabellen tar inte heller hänsyn till om rörupphängningarna är isolerade. Isolertjocklekarna idag gäller då egentligen för oisolerade upphängningar men om man använder isolerade rörupphängningar kan isolertjockleken på röret reduceras med bibehållen värmeförlust.

BRANSCHSTANDARD – ETT LYFT FÖR TEKNISK ISOLERING

– Det är dags nu att ta tag i detta genom att vi själva tar fram en branschstandard för teknisk isolering. Där isolering av både rör- och ventilations- kanaler och utrustning ingår. En standard där man kan tillgodogöra sig olika materialval och lösningar. Där det till exempel går att ta hänsyn till isolerade upphängningar. En standard som inte ändras vart tredje år och som är samstämmig med Europeiska standarder inom området.

Det finns idag en standard SS-EN 12828:2012 ”Värmesystem i byggnader – Utförande och installation av vattenburna värmesystem”, i vilken det ingår klassificeringssystem av värmeförluster.

I Danmark används idag en standard DS 452 ”Teknisk isolering av tekniske installationer” där bland annat klassificeringssystemet från EN 12828:2012 ingår. Den danska standarden behandlar både varma och kalla installationer, både för rör och ventilationskanaler.

Läser vi inledningen i denna text, med utdraget ur BBR och sedan utvecklingen av AMA-tabellen, så är nog tiden mogen att liksom i Danmark ta fram en branschstandard för isolering av tekniska installationer. En standard framtagen av Isoleringsfirmornas förening, och vilken AMA med flera kan hänvisa till.

Man ger för att få

Isoleringsbranschens ständiga problem med utrymmesbrist på byggarbetsplatsen, både gällande praktiskt utförande och utrymme i dialog med övriga i byggprocessen, speglar vardagen för många i vår bransch.

 

MÅNGA AV VÅRA medlemsföretag upplever ett helt annat utrymme på industrijobben. Där har den tekniska isoleringen en självklar plats, varför är det så? Innanför staketet på dessa projekt är isoleringsentreprenaden helt fristående – inte en underentreprenad till rör och ventilationsentreprenören som i de flesta fall på en byggarbetsplats.

Inom industrin har det sedan många år funnits en genomtänkt och tydlig standard över hur ett isoleringsarbete ska utföras oavsett applikation. Kan detta vara en av anledningarna till att vi åtnjuter en helt annan status på denna typ av entreprenader?

Isoleringsfirmornas förening verkar på flera sätt för att höja branschens status och öka kunskapen hos övriga parter inom byggbranschen om vad som krävs för att en teknisk isolering ska kunna utföras korrekt och vilka positiva effekter det ger för exempelvis drifts-ekonomin. Vi säkerställer också en hög kompetens genom bland annat IF-skolan och utbildningsportalen. Dessutom tillhandahåller vi informa­tions- och kalkylmaterial som under-lättar arbetet.

Samverkan mellan de olika parter som är inblandade i ett projekt är avgörande för en bra arbetsmiljö och ett bra slutresultat både på kort och lång sikt – från beställare och vidare genom hela ledet med bland annat arkitekter, konstruktörer, byggare och olika kategorier montörer. Tydliga och dagsaktuella branschstandarder underlättar för alla parter och en sådan kommer att utvecklas gällande teknisk isolering för rör- och ventilations-installationer.

Om ovanstående och lite till kan du läsa i IF-tidningen. Och glöm inte: tillsammans blir vi starkare – föreningen verkar med och för ditt företag. För att få utrymme måste vi även våga ta detsamma.

 

Copyright © tekniskisolering.se | Alla rättigheter förbehålles