Alla inlägg av Johan Sjölund

Installationerna måste sluta läcka energi

I tidningen Byggindustrin skriver Johan Sjölund Isoleringsfirmornas Förening och Mats Björs Swedisol att installationerna måste sluta läcka energi.

Hittills har fokus i hög grad legat på klimatskalet när det kommer till att energieffektivisera byggnader. Det är bra, men det innebär också att installationer som varm- och kallvatten, värme- och kylsystem samt ventilation får en allt större betydelse för energianvändningen.

Värmeförlusten från ett oisolerat varmvattenrör kan uppgå till 350 kilowattimmar per meter och år, men minska till bara 35 kilowattimmar för ett välisolerat rör. Det motsvarar en energieffektivisering på hela 90 procent. Det blir snabbt stora mängder värme som går till spillo om vi inte ser till att isolera rätt. Dessutom ökar risken för att sprida legionella om oisolerade varm- och kallvattenrör ligger nära varandra och det kalla vattnet värms upp.

Uppmärksammades för sju år sedan

Redan för sju år sedan uppmärksammade Energimyndigheten problemet med energi-ineffektiva installationer i rapporten ”Nakna rör kostar pengar och energi”. Där kom de fram till att ett flerfamiljshus med fyra trapphus skulle kunna sänka sin energikostnad med 63 000 kronor om året, bara genom att isolera rören rätt.

Vissa hävdar att värmeförlusterna från installationer ändå kommer byggnaden till godo. Men i en studie på KTH (Alros, 2014) konstateras att värmeförlusterna från varmvattencirkulationen inte kan utnyttjas av byggnaden på ett bra sätt.

Ju mer vi lär oss om hur vi kan bygga energieffektivt, desto tydligare blir det att kraven i byggreglerna är allt för luddiga. Dagens funktionskrav är tänkta att stimulera flexibla lösningar och nya innovationer, men har visat sig trubbiga.

Krävs konkreta styrmedel

För att vi ska kunna ta ett helhetsgrepp kring denna fråga krävs konkretare styrmedel, krav och riktlinjer samt en bättre samordning i projekteringsfasen. Därför vill vi att:

Boverkets byggregler konkretiseras med tydliga energikrav och uppföljning som inriktas på byggnadens utformning, inklusive de tekniska installationerna, så att det blir lättare att göra rätt.

Fastighetsägare ställer krav på byggnadens utformning och de tekniska installationerna som ger långsiktigt låg energianvändning under hela husets livslängd.

Projektörer och byggherrar sätter större fokus på hur rördragningar förläggs samt installationsutrymmen i byggnaden.


Viktig klimatpusselbit

Isolering av byggnaders installationer är en viktig pusselbit för att spara energi och därmed uppnå Sveriges ambitiösa klimatmål. Men för att vi ska nå energieffektiviseringens fulla potential måste Boverket och byggaktörer ta bättre hänsyn till de tekniska installationerna. Bara då kan vi ta ett helhetsgrepp och sänka nya byggnaders energianvändning tillräckligt för att klara klimatutmaningen.

Johan Sjölund, verksamhetschef Isoleringsfirmornas Förening och Mats Björs, vd Swedisol

Om du vill läsa debattartikeln på Byggindustrins webbplats så hittar du den här.

Vart tar energin vägen?

KTH

Isolerbranschen möts ofta av argumentet att energiläckage ”kommer huset till godo”. Och det gör det ju i viss mån – energi stannar innanför klimatskalet – men vart tar den vägen? Knappast där den gör nytta! Och här är beviset. Malin Alros har läst civilingenjörsprogrammet i maskinteknik med inriktning mot hållbar energiteknik. Hennes inriktning innebär att Malin läst kurser inom till exempel termodynamik, strömningslära, värmeöverföring och förnybar energiteknik. Malin har i sitt examensarbete undersökt vart energin ”tar vägen”.

Hur påverkar den tekniska isoleringen värmeförlusterna?
Syftet för examensarbetet är delat i tre delar men handlar om att följa värmeförlusterna.
1. Undersöka hur den tekniska isoleringen påverkar värmeförlusterna
2. Kartlägga var värmeförlusterna sker
3. Se om värmeförlusterna kommer huset till godo.

Rapporten baseras på egna mätningar i två flerbostadshus och Malin har dessutom fått mätdata från ytterligare fastigheter med aktuell information. Hon kunde konstatera följande:

– Studien visade att förlusterna i VVC-systemet inte påverkas av årstiden utan var konstant
– Fastigheterna med äldre isolering hade stora värmeförluster i förhållande till distributionsrörens längd
– Även i fastigheter med modern isolering upptäckte stora brister i isoleringsmontaget
– Returtemperaturen var under BBR-kraven
– Värmeförlusterna var stora i källarkorridorer
– Värmen ”lade sig” närmast taket och gav ett dåligt uppvärmningstillskott
– Varmvattenrören värmer upp kallvattenröret vilket medför en ökad resursanvändning (och legionellarisk?)


Ett välisolerat VVC-system ger bättre komfort, lägre energianvändning och sänkta driftskostnader
Slutsatsen av arbetet är den ovanstående rubriken, att värmeförluster från VVC:n inte utnyttjas av byggnaden på ett bra sätt och att de är okontrollerade. Dessutom borde temperaturer i källare och rörschakt hållas lägre än boendetemperaturen.
Malins rapport heter Energikartläggning av VVS-systemet i flerbostadshus och den är gjord på uppdrag av IF som säger TACK för ett utmärkt genomfört arbete.

Uppdatering SSG 7591

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.90″ background_layout=”light”]

IF deltar i SSG-gruppen, som arbetar med uppdatering av SSG:s standarder för teknisk isolering. I gruppen sitter representanter från de ledande producenterna av teknisk isolering, representanter från den tunga industrin (pappersbruken till exempel), IF och VVS-konsulter. Vi har uppdaterat  SSG 7591 (och 7595 detaljstöd) och mötena har präglats av  öppna diskussioner och överväganden om teoretisk komplexitet jämte pragmatisk användning. Bland andra har följande punkter har varit extra viktiga i uppdateringen:

  • SSG-standarden måste vara enkel att läsa och begripa. Teknisk isolering är en del av en omfattande planering av industriinstallationerna och hela arbetet oavsett om det är nyetablering eller servicearbete.
  • SSG-standarden ska ge valmöjlighet men måste ange värmeförlust inom vissa intervall så att man kan välja det material och de förutsättningar som ger bäst energisäkerhet.
  • Hänsyn i beräkningarna vad gäller LCA – Livscykelanalysen.
  • SSG-standarden ska referera till SS-EN ISO 12241:2008.

Produktväljare nytt smart verktyg

Den nya SSG:n har bland annat kompletterats med en produktväljare där man tydligt ser vilken produkt som kan väljas för vilket isoleringsobjekt och var man finner specifikation för det arbetet. Tabellerna som anger isolertjocklekar har kompletterats med tabeller för värmeförluster så att man kan lätt kan göra bättre energival. Nya SSG:n hittar du förstås hos SSG (Standard Solution Group) i höst.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

AMA VVS & Kyl 2016 med ny tabell i RA för bättre val av teknisk isolering

Nu är nästkommande version av AMA VVS & Kyl ute här. En helt ny tabell framarbetad av IF:s arbetsutskott oh redaktionsrådet på SvenskByggtjänst. Under de senaste två åren har arbetsgruppen de arbetat intensivt med att få AMA till en ännu bättre guide för rätt konsulter och föreskrivande led. Konsulter och föreskrivande led måste lära sig om teknisk isolering och göra medvetna val för varje objekt med rätt vägledning. NYA tabellen RB1 borgar för det.

Den nya tabellen visar vilka valmöjligheter som för olika medier, rördimensioner och vad de sedan får för effekt för energianvändningen.  Absolut fokus för arbetet har varit att de som använder AMA ska göra ett medvetet val av teknisk isolering så att den tekniska isoleringen i sin tur får göra det arbete som det kan, det vill säga skydda, energiminimera, säkra prestanda, förebygga hälsa och ge en bättre ekonomi.

En rad artiklar har publicerats om den nya tabellen och på Svensk Byggtjänst hemsida berättar IF:s vd om fördelarna med och utmaningen i det nya med tabellinnehållet.

 

Copyright © tekniskisolering.se | Alla rättigheter förbehålles