Föredragshållare, IF-mässan (25-26/4)

Svensk Byggtjänst

AB Svensk Byggtjänst är ett informationsföretag för bygg- och fastighetssektorn, grundat 1934. Företaget tillhandahåller artiklar och dokumentarkiv, säljer litteratur samt ger ut bland annat Byggkatalogen och AMA. Målsättningen är samordning, information och kunskap. Svensk Byggtjänst kommer bland annat att informera om nya AMA VVS & KYLA 19 och nyheterna gällande teknisk isolering.

Säker Vatten

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

SSG, Standard Solution Group

SSG samordnar industriell kompetens och tar fram standardiserade lösningar på gemensamma problem. I över 60 års tid har SSG tagit fram tjänsterstandarder och kurser för att öka konkurrenskraften i svensk industri. Idén är att hitta gemensamma standardiserade lösningar på gemensamma problem, som återfinns inom hela industrin oavsett bransch.

EEF, Energieffektiviseringsföretagen

EEF samlar fem branschorganisationer och cirka 65 företag som säljer energieffektivisering inom byggnader, företag och industrier. Tillsammans täcker företagen in alla de stora teknikområdena och levererar produkter och projekt med en mångfald av olika tjänsteutbud inklusive finansiering.

Dags att skrota AMA-tabellen?

Den så kallade AMA-tabellen har länge använts för att välja isolertjocklek. Den har varit till god hjälp, men den är också otillräcklig eftersom hänsyn inte tas till viktiga faktorer som påverkar effekten av isolertjocklek och prestanda. Isoleringsfirmornas förening kommer att utveckla en branschstandard för teknisk isolering och redogör här för historik, nuläge och framtid.

I KAPITEL 9, Energihushållning, i Boverkets byggregler BBR finner man endast denna text gällande isolering av tekniska installationer:

”Värme- och kylinstallationer samt installationer för tappvarmvattenberedning bör utformas och isoleras så att energiförlusterna begränsas.            Luftbehandlingsinstallationer bör utformas, isoleras och vara så täta att energiförlusterna begränsas”.

En naturlig fråga är då hur tjock isolering som är godtagbar med hänsyn till ett begränsat utrymme.

HISTORIK OCH DAGSLÄGE

Idag används oftast den så kallade AMA-tabellen ur AMA VVS & Kyl för att avgöra lämplig isoler- tjocklek. AMA VVS & Kyl uppdateras med jämna mellanrum och nästan varje gång förändras även AMA-tabellen.

Några historiska exempel: I en serietabell med isolertjocklekar från 1960 fanns kopplingar till energipris och temperaturskillnad mellan medie och omgivning. Tolv år senare, 1972, var tabellen även kopplad till drifttid, amorteringstid och energiprisökning. För ett rör med diameter mindre än 50 mm var den ekonomiska isoler- tjockleken på den tiden 30 mm. I senare AMA- tabeller försvann den ekonomiska delen och kvar var endast en tjocklekstabell att välja ur. Ytterligare senare togs hänsyn till isolermaterialens olika isolerförmåga.

I AMA 16 (den nuvarande) flyttades tabellen till Råd och anvisningar, vilket innebär att man inte kan referera direkt till själva tabellen – man måste istället skriva ut exakt tjocklek etc. Systemet är återigen nytt, nu med isolerklasserna A, B och C samt koppling till de olika systemen som ska isoleras såsom VV/VVC, VS, och KV. I tabellen är det även angivet vilken värmeförlust som uppstår vid de olika isolernivåerna, så att man har något att förhålla sig till. Nu gäller dock tabellen endast för isolermaterial med isolerförmåga

λ ≤0,037 W/mK. Det är värt att notera att nu väljs ofta Isolernivå A, vilket är den tjockaste. I föregångaren, AMA VVS & Kyl 12 fanns isolerserier ända upp till serie 8 – ändå valdes isolering oftast enligt serie 1 och 2.

FRAMTIDEN

Vad händer framöver? Det vi vet är att det säkert kommer nya isolermaterial med andra isoleregenskaper, vilket det idag inte tas hänsyn till i AMA-tabellen. Utveckling sker även av nya värmesystem med andra drifttemperaturer än de 55 grader som idag finns i tabellen. Behöver man lika tjock isolering på ett 40 graders system som ett med 55 grader?

Omgivande temperatur i nuvarande AMA-tabell är satt till 20°C, vilket inte alltid är fallet. AMA-tabellen tar inte heller hänsyn till om rörupphängningarna är isolerade. Isolertjocklekarna idag gäller då egentligen för oisolerade upphängningar men om man använder isolerade rörupphängningar kan isolertjockleken på röret reduceras med bibehållen värmeförlust.

BRANSCHSTANDARD – ETT LYFT FÖR TEKNISK ISOLERING

– Det är dags nu att ta tag i detta genom att vi själva tar fram en branschstandard för teknisk isolering. Där isolering av både rör- och ventilations- kanaler och utrustning ingår. En standard där man kan tillgodogöra sig olika materialval och lösningar. Där det till exempel går att ta hänsyn till isolerade upphängningar. En standard som inte ändras vart tredje år och som är samstämmig med Europeiska standarder inom området.

Det finns idag en standard SS-EN 12828:2012 ”Värmesystem i byggnader – Utförande och installation av vattenburna värmesystem”, i vilken det ingår klassificeringssystem av värmeförluster.

I Danmark används idag en standard DS 452 ”Teknisk isolering av tekniske installationer” där bland annat klassificeringssystemet från EN 12828:2012 ingår. Den danska standarden behandlar både varma och kalla installationer, både för rör och ventilationskanaler.

Läser vi inledningen i denna text, med utdraget ur BBR och sedan utvecklingen av AMA-tabellen, så är nog tiden mogen att liksom i Danmark ta fram en branschstandard för isolering av tekniska installationer. En standard framtagen av Isoleringsfirmornas förening, och vilken AMA med flera kan hänvisa till.

Remiss inför AMA VVS & Kyla 19

AMA VVS & Kyla och RA VVS & Kyla (Råd och anvisningar till AMA VVS & Kyla) kommer i nya versioner våren 2019. Fram till den 15 september har vi chansen att påverka innehållet genom att lämna våra synpunkter på remissversionen.

Mycket av synpunkterna IF inkom med till kapitel R “Isolering av installationer” i första omgången (20171123) har anammats. Skicka in ytterligare synpunkter till kansliet fortast möjligt, dock senast den 12/9.

Länk till Svensk Byggtjänst

IFs förslag på isolertjocklekar och storlek på tappvattenschaktet

[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_image src=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/05/Ro╠êrschakt_plan_olika-isol_extra-ma╠ètt.jpg” _builder_version=”3.0.98″ show_in_lightbox=”off” url=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/05/IF-förslag-på-isolertjocklekar-och-storlek-på-tappvattenschaktet-1.pdf” url_new_window=”on” use_overlay=”off” always_center_on_mobile=”on” force_fullwidth=”off” show_bottom_space=”on” /][et_pb_text _builder_version=”3.0.98″ background_layout=”light”]

Isoleringen är beräknad av Isoleringsfirmornas Förening (IF) för att vara energimässig och ekonomisk, det vill säga att isoleringen av VV och VVC ska ha låg värmeavgivning och därmed inte heller värma upp schakt och kallvatten i onödan.
Förslag till måtten på tappvattenschakt och till isolertjocklekar är valda enligt rapporten Tappvattentemperaturer i rörschakt och fördelningsskåp – Resultat av mätningar och beräkningar. Lambdavärde på isoleringen 0,037 W/m, K vid 50 °C, och schakttemperatur 25 °C.
Förslag till mått för ett tappvattenschakt med rördimensioner enligt tabellen nedan är 620 x 260 mm
och för ett tappvattenschakt med spillvattenledning 780 x 260 mm.
Vid montage av rörisolering är det viktigt att följa tillverkarens monteringsanvisningar.
Andra förutsättningar kräver nya beräkningar och för mer information kontaktar du IF, IF:s medlemmar eller auktoriserade konsultföretag av Säker Vatten.IF förslag på isolertjocklekar och storlek på tappvattenschaktet

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Man ger för att få

Isoleringsbranschens ständiga problem med utrymmesbrist på byggarbetsplatsen, både gällande praktiskt utförande och utrymme i dialog med övriga i byggprocessen, speglar vardagen för många i vår bransch.

 

MÅNGA AV VÅRA medlemsföretag upplever ett helt annat utrymme på industrijobben. Där har den tekniska isoleringen en självklar plats, varför är det så? Innanför staketet på dessa projekt är isoleringsentreprenaden helt fristående – inte en underentreprenad till rör och ventilationsentreprenören som i de flesta fall på en byggarbetsplats.

Inom industrin har det sedan många år funnits en genomtänkt och tydlig standard över hur ett isoleringsarbete ska utföras oavsett applikation. Kan detta vara en av anledningarna till att vi åtnjuter en helt annan status på denna typ av entreprenader?

Isoleringsfirmornas förening verkar på flera sätt för att höja branschens status och öka kunskapen hos övriga parter inom byggbranschen om vad som krävs för att en teknisk isolering ska kunna utföras korrekt och vilka positiva effekter det ger för exempelvis drifts-ekonomin. Vi säkerställer också en hög kompetens genom bland annat IF-skolan och utbildningsportalen. Dessutom tillhandahåller vi informa­tions- och kalkylmaterial som under-lättar arbetet.

Samverkan mellan de olika parter som är inblandade i ett projekt är avgörande för en bra arbetsmiljö och ett bra slutresultat både på kort och lång sikt – från beställare och vidare genom hela ledet med bland annat arkitekter, konstruktörer, byggare och olika kategorier montörer. Tydliga och dagsaktuella branschstandarder underlättar för alla parter och en sådan kommer att utvecklas gällande teknisk isolering för rör- och ventilations-installationer.

Om ovanstående och lite till kan du läsa i IF-tidningen. Och glöm inte: tillsammans blir vi starkare – föreningen verkar med och för ditt företag. För att få utrymme måste vi även våga ta detsamma.

 

IF-tidningen 20180426

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.98″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.98″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_image src=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/05/IF-tidning-20180426.jpg” url=”http://www.roxx.se/v/bnd1r” url_new_window=”on” _builder_version=”3.0.98″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

AMA VVS & Kyl 2016 med ny tabell i RA för bättre val av teknisk isolering

Nu är nästkommande version av AMA VVS & Kyl ute här. En helt ny tabell framarbetad av IF:s arbetsutskott oh redaktionsrådet på SvenskByggtjänst. Under de senaste två åren har arbetsgruppen de arbetat intensivt med att få AMA till en ännu bättre guide för rätt konsulter och föreskrivande led. Konsulter och föreskrivande led måste lära sig om teknisk isolering och göra medvetna val för varje objekt med rätt vägledning. NYA tabellen RB1 borgar för det.

Den nya tabellen visar vilka valmöjligheter som för olika medier, rördimensioner och vad de sedan får för effekt för energianvändningen.  Absolut fokus för arbetet har varit att de som använder AMA ska göra ett medvetet val av teknisk isolering så att den tekniska isoleringen i sin tur får göra det arbete som det kan, det vill säga skydda, energiminimera, säkra prestanda, förebygga hälsa och ge en bättre ekonomi.

En rad artiklar har publicerats om den nya tabellen och på Svensk Byggtjänst hemsida berättar IF:s vd om fördelarna med och utmaningen i det nya med tabellinnehållet.

 

Copyright © tekniskisolering.se | Alla rättigheter förbehålles