Kategori Okategoriserad

Ett unikt och välbetalt hantverksyrke med frihet under ansvar

Bli isoleringsmontör och var med och bidra till ett mer energieffektivt och hållbart byggande.

Detta är teknisk isolering

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

  • minska värme- och kylförluster
  • förhindra legionella
  • förhindra kondensbildning
  • begränsa brandspridning
  • dämpa ljud
  • skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
  • spara pengar och
  • sist men inte minst för att minska miljöpåverkan

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

 

Kontakta ditt lokala medlemsföretag för mer information: [button link=”https://tekniskisolering.se/medlemskap/hitta-medlemsforetag/” color=”orange” newwindow=”yes”] MEDLEMSFÖRETAG[/button]

Välkommen till en värld av energihjältar!

Höga VVC-förluster i nya bostadshus

 

En kartläggning av vvc-förluster i flerfamiljshus avslöjar extremt höga resultat. Schablonmässigt sätts den till 4 kWh/kvm, år. I den aktuella undersökningen har en förlust på hela 55 kWh/kvm, år mätts upp och verifierats.

Läs mer i senaste numret av Energi & Miljö

 

Vad är VVC och hur fungerar det?

VVC är en förkortning för VarmVattenCirkulation och innebär, precis som det låter, att man låter varmvattnet cirkulera istället för att låta vattnet stå stilla när man stänger kranen.

VVCn cirkulerar varmvattnet genom att ett mindre rör ansluts i toppen av varmvattenröret. Det kopplas till en cirkulationspump och vips så har man cirkulation. VVCn innebär allt som oftast minskad vattenkonsumtion. Den minskar också eventuella risker för legionellabakterier. Legionellabakterierna finns naturligt i vattnet men de trivs extra bra mellan 20-45 ºC. Varmvattnet ska därför aldrig vara under 50 grader.

En väl fungerande och isolerad VVC är en tillgång för alla boende. Det här är dock inte alltid fallet. Det finns några specifika saker som kan vara problem i ett VVC system:

  • VVCn kan vara dåligt isolerad eller kopplad till handdukstorkar. Det innebär att man får stora värmeförluster i cirkulationen och också lägre temperaturer än man önskar sig.
  • VVCn kan vara feldimensionerad eller felinstallerad, dvs man har använt för smala rör och eller bockat rören på ett felaktigt sätt. Smala rör gör att vattenhastigheterna blir höga, vilket i sin tur kan leda till snabbare korrosion i täta böjar. Det i sin tur leder till risk för vattenskador. När rören inte är bockade på korrekt sätt händer samma sak, svagheter i rören kan då bli källa till framtida läckor med vattenskador som följd.

Viktig information från ID06 AB

21 januari 2020 ersätter 20 juni 2019 som stängningsdag för gamla ID06-systemet

 

Idag har över hälften av alla ID06-användare bytt ut sina gamla ID06-kort till nya säkrare ID06-korten. Nästan 50 000 företag är nu LoA2-anslutna till nya ID06-systemet. Ca 400 000 personer har nu den nya generationens ID06-kort med LoA2-nivå.

ID06 konstaterar samtidigt att många företag ännu inte kommit igång med sitt kortbyte och många företag kom igång sent. Detta innebär att det inte längre finns praktiska möjligheter att hinna byta alla ID06-kort till den 20 juni 2019. ID06 AB flyttar därför fram stängning av gamla ID06-systemet till den 21 januari 2020.

Detta innebär att beställning av den nya generationens ID06-kort med LoA2-nivå alltjämt gäller för företag och personer där det idag finns tekniskt systemstöd. Tekniskt systemstöd finns idag för ca 97 % av alla ID06-användare, från nedanstående länder.

 

Bulgarien
Danmark
Estland
Finland
Island
Lettland
Litauen
Norge
Polen
Portugal
Slovakien
Slovenien
Sverige
Tjeckien

 

För företag och personer där tekniskt systemstöd saknas kvarstår möjligheten att beställa den gamla generationens ID06-kort. Dessa kort gäller som längst fram till 21 januari 2020, oavsett när kortet köptes. För dessa företag och personer gäller att det blir möjligt att LoA2 ansluta sig till det nya ID06-systemet och beställa den nya generationens ID06-kort med LoA2-nivå under Q4 2019.

För ytterligare information besök www.id06.se. Där lägger ID06 AB fortlöpande upp information om vilka företag och personer som kan ansluta sig till det nya ID06-systemet och beställa den nya generationens ID06-kort.

ID06 AB beklagar att de nu behöver flytta fram stängningen av det gamla ID06-systemet och tackar samtidigt alla de företag och personer som redan anslutit sig till det nya ID06-systemet och beställt den nya generationens ID06-kort.

Stockholm 28 maj 2019
ID06 AB

IF-skolan (Lektion 4) Ventilationsisolering

Energiförluster       

BBR föreskriver att luftbehandlingsinstallationer ska ha sådant värmemotstånd och sådan täthet att energiförluster begränsas. I luftbehandlingsinstallationer är BBR:s råd att allt material ska vara obrännbart. Undantag får göras för mindre detaljer som filter och luftdon.Att minska värmeförlusterna i luftkanaler är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, eftersom det både sänker energiförbrukningen och driftkostnaderna.

Värmeisolerade varmluftskanaler begränsar värmeflödet ut ur kanalen.

Isolering av kalluftskanaler begränsar värmeflödet in i kanalen. När varm eller kall luft transporteras i ventilationskanaler måste lufttemperaturen regleras och värmeförlusterna begränsas till det önskade värdet.

Korrekt isolerade kanaler säkerställer att hela ventilationssystemet fungerar som det är tänkt och minskar även behovet av underhåll.

Det är viktigt att båda kriterierna hålls på den önskade nivån för att minimera energiförlusterna.Ofta är det ekonomiska överväganden som styr när man dimensionerar isolering. Det gäller att finna den isolertjocklek som ger den lägsta årskostnaden. Vid en ökning av tjockleken minskar energiförlusterna samtidigt som byggkostnaden ökar. Den ekonomiska isolertjockleken är den som ger lägst totalkostnad.

Kanaler för tilluft, återluft eller frånluft som är anslutna till värmeåtervinning får inte förlora sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsställe eller återvinningsaggregat. En effektiv isolering begränsar temperaturfallet, minskar energiförlusterna och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet.

Teknisk isolering har stor påverkan på verkningsgraden för ventilationsaggregat

Verkningsgraden för ventilationsaggregat påverkas (bland annat) av temperaturen på frånluften när den når aggregatet. Oisolerade eller för snålt isolerade kanaler genom kalla utrymmen försämrar värme­växlarens verkningsgrad väsentligt. Beräkningar utförda av HSB visar att om temperaturen i frånluften sjunker med tre grader på sin väg till aggregatet minskar verkningsgraden från 88 till 55 %. Då krävs ett ökat tillskott av energi i eftervärmaren för att nå rätt tilluftstemperatur.

Brandisolering

Ofta ska även ventilationskanalerna dimensioneras med brandisolering så att man förebygger brandspridning mellan brandceller.

BBR, ställer även krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.

 

Kondensisolering

Om en kanal med kall luft passerar genom ett rum med högre temperatur finns risk för kondensutfällning på kanalens utsida. För att förhindra detta isoleras kanalen så att yttemperaturen överstiger luftens daggpunkt. För att kondensisoleringen ska fungera måste isoleringen förses med en ångbroms.
Genom att placera isoleringen invändigt i kanalen fungerar kanalplåten som en effektiv ångbroms.

 

Ljudisolering

Kanaler fungerar som en ljudbärande kanal och transporterar ljud från ett rum till ett annat. Isoleringen som används på utsidan av kanalen bidrar till att minska mängden ljud som tränger igenom kanalväggen.

Ljuddämpare för ljudisolering i ventilationskanaler

Du kan använda ljuddämpare för att minska ljudet i ventilationskanaler. När kanalerna finns i kalla utrymmen (t.ex. i ett vindsutrymme) rekommenderar vi att du använder värmeisolering med en isoleringstjocklek på minst 160 mm. Vanligtvis används mindre isolering i ljuddämpare och därför behöver de ofta tilläggsisoleras för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Ventilationskanaler ska transportera luft, men inte buller från fläktar, spjäll och andra don i anläggningen. Genom att isolera kanalen invändigt med mineralullsprodukter får man en effektiv dämpning av det oönskade ljudet.

Har ni det som krävs för att ge era kunder önskade och klimatsmarta lösningar?

Välkomna till en workshop om affärsutveckling

 

Vill ni bli bättre på att möta era kunders behov?

Under denna workshop får ni ta del av underlag och råd samt testa konkreta
verktyg för hur ert företag kan jobba med affärsutveckling av
energitjänster, för att bättre tillfredsställa olika kunders behov.
Denna workshop riktar sig till leverantörer av energitjänster:
företag som säljer energieffektivisering till fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar eller industrier.
Workshopen anordnas av Energieffektiviseringsföretagen (EEF) och
Energikontoret Storsthlm.

För mer information klicka på länken nedan:

Inbjudan_N

IF-skolan (Lektion 1) Teknisk isolering kräver plats och planering

Lektion 1

Teknisk isolering kräver plats och planering

Teknisk isolering ska ingå som en självklar del redan på planeringsstadiet så att material och

montage får utrymme runt rör och kanaler – men också för den som ska montera. Enligt arbetsmiljölagen ska de som medverkar i ett bygg- eller anläggningsprojekt också ta ansvar för arbetsmiljön inom ramen för sitt uppdrag.

För att isolertjockleken som föreskrivs (med hjälp av beräkningar och tabell i RA – VVS & Kyl AMA) ska få plats måste hänsyn tas hela vägen från rör- eller kanalupphängning till färdigisolerad installation. Tänk på att många isolerade rörledningar ska förses med någon form av ytbeklädnad. Det är också viktigt att håltagningar för rörgenomföringar i väggar och bjälklag blir rätt så att de klarar den föreskrivna isolertjockleken. Utrymmesbehovet för att rätt kunna montera rörisolering finns angivet i VVS & Kyl AMA, Kapitel PN, Tabell PN/1 ”Monteringsmått för isolerad rörledning”, i IF:s ”Utbildningskompendium Teknisk Isolering” samt i ”Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftspersonal” från VVS Företagen (IN).

Isoleringen måste få plats så att inte varma rör värmer kalla i onödan och det ska finnas plats mellan rör och väggar. För att minimera energiförlusterna ska isoleringen (helst) gå obruten genom väggar så att inte väggen värms upp. Rören måste ha egna anpassade hål med rätt plats för isolering. Ventiler, avstick etc. ska isoleras.

 

Installationssamordningen är A och O

 

Samordning mellan de olika beställnings- och utförandedisciplinerna är av största vikt både vid projektering och installation. Redan på ritbordet ska det säkerställas att el- och VVS-installationer inte krockar och att det finns utrymme för den tekniska isoleringen.

Upptäcks fel senare i projektet, till exempel vid installationen, är det både svårare och dyrare att åtgärda. Uppföljning och kontroll av installationer och teknisk isolering kan till exempel utföras av en installationssamordnare.

 

Anlita alltid en samarbetspartner gällande teknisk isolering som är medlem i IF, det säkerställer att ni får rätt utförande och kompetens.

Fortsatt stabil installationsbransch

Trots att prognosen för byggbranschen i stort visar på en nedgång, fortsätter installationsbranschen att gå som tåget. Branschen visar på en fortsatt stabil tillväxt där flera av de dominerande sektorerna ökar, samtidigt som bostadsbyggandet dämpas. Under 2019 väntas tillväxten dock att mattas av jämfört med årets nivå.

Läs mer…

IF-tidningen 20180426

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.98″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.98″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_image src=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/05/IF-tidning-20180426.jpg” url=”http://www.roxx.se/v/bnd1r” url_new_window=”on” _builder_version=”3.0.98″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Program och dagordning, årsmöte 2018

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.98″][et_pb_row _builder_version=”3.0.98″ box_shadow_style=”preset2″][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.0.98″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_image src=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/03/Program-Årsmötet-2018.jpg” url=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/03/Program-Årsmötet-2018-2.pdf” _builder_version=”3.0.98″ box_shadow_style=”preset2″][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.0.98″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_image src=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/03/Dagordning-IF-årsmöte-2018.jpg” url=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/03/Dagordning-IF-årsmöte-2018.pdf” _builder_version=”3.0.98″ box_shadow_style=”preset2″][/et_pb_image][et_pb_image _builder_version=”3.0.98″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]