Kategori Nyheter och information

Branschstandard Teknisk Isolering, B T I

Isoleringsfirmornas förening har för avsikt att ta fram en branschstandard för teknisk isolering. I standarden kommer isolering av både rör, ventilationskanaler och utrustning ingå. En standard där man kan tillgodogöra sig olika materialval och lösningar. En standard som inte behöver ändras eller revideras vart tredje och som i möjligaste mån är samstämmig med europeiska standarder inom området. Det finns bland annat idag en Svensk standard SS-EN12828:2012 ”Värmesystem i byggnader, Utförande och installation av vattenburna värmesystem”, i vilken det b l a ingår ett klassificeringssystem av värmeförluster. I Danmark finns en standard DS 452 ”Teknisk isolering av tekniske installationer” i vilken bland annat klassificeringssystemet från SS- EN 12828:2012 ingår. Den danska standarden behandlar både varma och kalla installationer, både för rör och ventilationskanaler, i varma och kalla utrymmen. Med detta som bakgrund så är tanken att liksom i Danmark ta fram en branschstandard för isolering av tekniska installationer.

För värmeisolering av industrianläggningar, inklusive process- och försörjningsanläggningar hänvisas till SSG.

Standarden gäller inte isolering av byggnadskonstruktionen, kylrum eller för isolering av fjärrvärmeförsörjningsledningar. Gränsen mellan fjärrvärmesystem och byggnadsinstallation ligger vid huvudvärmesystemets huvudkranar, så att rörledningar och huvudkranar tillhör fjärrvärmesystemet. Standarden gäller även för rör mellan byggnader.

Standarden gäller inte isolering av pannor och värmepumpar.

Standarden behandlar inte eventuella brandkrav. För installationer där det finns brandkrav ska dessa krav också uppfyllas.

Standarden är framtagen för installationer med driftstemperaturer mellan -40°C och +120°C.

 

Projektet delfinansieras med bidrag från SBUF

IF:s årsmöte 2019. Program, dagordning samt verksamhetsberättelse.

Inför årsmötet den 26:e april

Länkar till dagordning, program samt verksamhetsberättelse IF & SIS AB 2019 nedan:

Dagordning IF årsmöte 2019

 

Program Årsmötet 2019

 

Verksamhetsberättelse IF & SIS AB 2018

 

PLATS. Pop House Hotel, Djurgårdsvägen 68 – Stockholm

 

Är du inte anmäld ännu, kontakta Johan Sjölund omgående.

Mejl: johan@isolering.org

Tel: 08-762 75 37

 

Hjärtligt välkomna!

IF-skolan (Lektion 3) Kylisolering

Kylisolering av installationer som är kallare än omgivningen görs för att:

 • mediet i systemet ska bibehålla avsedd temperatur,
 • kondens inte ska bildas på rör eller kanal,
 • begränsa energiförluster.

För köldbärarsystem där mediatemperaturen ofta är mellan +4°C och +12°C används vanligen syntetiskt cellgummi, men även mineralull med ångbroms förekommer. Inom industrin förekommer även polyuretan och cellglas.

Cellgummi är uppbyggt av slutna celler där de tunna cellväggarna utgör ångbroms. Material med slutna celler har fördelen att vara mindre känsliga för yttre påverkan än ett ytskikt.

Cellgummiisolering finns i olika kvaliteter och utföranden. Ofta använda isolertjocklekar är 13, 19, 25 och 32mm.

Vissa fabrikat anger nominell isolertjocklek för kylisolering, som i praktiken ger större tjocklek för större rördimension. Principen är att yttemperaturen skall bli oberoende av dimension.

Ett alternativ till cellgummiisolering är mineralullsisolering som förses med ångbroms av aluminium – eller plastfolie. Folier är dock känsliga för skador och bör i utsatta lägen skyddas mot åverkan av exempelvis plast- eller aluminiumplåt.

Det kan vara svårt att bedöma erforderlig tjocklek för kondensisolering eftersom högsta relativa fuktighet i rumsluften är svår att förutse. Andra kriterier, temperaturhållning och energiläckage ska också vägas in. Man kan sällan räkna med att energiläckage nyttiggörs.

Upphängning av kylisolerade rörledningar ska göras så att isoleringen inte bryts. Rörledningarna bör hängas i speciella distansskålar som har samma isolerförmåga som isoleringen.

Kylisolering av armatur och sakvaror

För att undvika kondens isoleras normalt hela installationen. Ventiler, flänsförband m.m. isoleras. Ibland isoleras även pumpar. I centraler föredras dock ofta ett dränerat dropptråg under pumpen.

Följ monteringsanvisning! Isolertillverkare tillhandahåller detaljerad dokumentation för montering.

Ytbeklädnad kylisolering

En ytbeklädnad skyddar isoleringen och förenklar rengöring av ytan.

Tumregel vid ytbeklädnad av cellgummiisolering:

Om en ytbeklädnad applicerats utanpå cellgummiisolering bör man gå upp en isolertjocklek på grund av förändring av yt-koefficienten.

IF-skolan (Lektion 2) Värmeisolering

Värmeisolering

 

Värmeisolering av installationer görs för att:

 • mediet i systemet ska bibehålla avsedd temperatur,
 • oavsiktliga temperaturhöjningar i angränsande utrymmen eller installationer ska undvikas,
 • värmeläckage ska undvikas

Vilken isoleringstjocklek som ska väljas måste avgöras från fall till fall. Alltför tunn isolering ger temperaturfall och värmeläckage, tjock isolering kostar och tar utrymme.

Tjockare isolering behövs för:

 • stora, utbredda system,
 • system med hög temperatur,
 • system där man önskar stor precision på mediets temperatur,
 • system med kontinuerligt hög temperatur (exempelvis VV, VVC)
 • installationer där förlusterna inte nyttiggörs,
 • installationer som riskerar att värma KV-ledningar.

Tunnare isolering kan räcka för:

 • små system,
 • lågtemperatursystem,
 • system där temperaturfall har liten betydelse,
 • system med utekompenserad temperatur (exempelvis värme)
 • installationer från vilka värmeförluster nyttiggörs.

Isolering av värmesystem bör utföras så att temperaturfallet i framledningen inte sjunker mer än 1°C fram till yttersta delen av installationen, och motsvarande 1°C i returledningen.

För tappvatten- och VVC-system måste en mer noggrann bedömning göras, i allmänhet bör man inte acceptera ett så stort temperaturfall som 2°C.

Samförläggning och samisolering av VV och VVC är utrymmes-, kostnads- och energibesparande. Vid montering är det viktigt att se till att rörledningarna kan röra sig fritt och att ena rörets rörelser inte kan skada det andra röret. Förhindra att eventuellt utrymme mellan isolering och rör står i förbindelse med luften utanför isoleringen.

Värmeisolering av armatur och sakvaror

Injusteringsventiler, flänsförband och synliga kopplingsledningar brukar inte isoleras, men rekommenderas att isoleras.

Om drifttemperaturen kommer att vara högre än 60°C bör alla ventiler och flänsar isoleras med avtagbar isolering. Kulventiler isoleras alltid.

Värmepannor, tappvattenvärmare, ackumulatorer och värmeväxlare ska isoleras så att temperaturen på isoleringens utsida (eldstadsluckor undantagna) inte överstiger 35°C vid 20°C omgivande temperatur.

 

Tappkallvatten får inte värmas!

Stillastående tappkallvatten (till exempel under natten) kan snabbt värmas av dåligt isolerade varma ledningar. I schakt och slitsar där kallvatten ligger intill ledningar med varma medier ska KV skyddas mot uppvärmning.

Boverkets Byggregler:

6:622 Mikrobiell tillväxt 
I föreskriften står som tidigare: Installationer för tappkallvatten ska utföras så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Detta har nu förtydligats med det allmänna rådet: För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Risken fi nns bland annat i varma schakt eller varma golv, i vilka installationer för till exempel tappvarmvatten, tappvarmvattencirkulation och radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på  sådana ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så låg som möjligt. Då bör installationens utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 °C.

Utställare IF-mässan (25-26/4)

AHLSELL

Ahlsells unika kunderbjudande ger professionella användare tillgång till ett omfattande utbud av produkter och relaterade tjänster inom vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg & maskiner samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning.

BEVEGO

Om du inte redan känner till oss är vi ett av landets ledande grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation. Bland våra kunder anses vi vara en tillförlitlig leverantör med gott ryckte, något vi är mycket stolta över och jobbar hårt för. Vi kavlar gärna upp ärmarna och ser till att vårt sortiment ständigt uppdateras, att vår kvalité är den högsta och våra medarbetare de mest kompetenta.

PROFISOL

Profisol är sedan många år en av landets viktigaste leverantörer av teknisk isolering, lösningar inom brandskydd, akustik och plåt. Sedan starten har vi framgångsrikt levererat tekniska lösningar och expertis kring dessa områden över hela landet. Idag arbetar vi från fem filialer från Malmö till Solna i Stockholm och har ett gediget distributionsnät med egna lastbilar och chaufförer för säkra leveranser över hela Sverige.

ARMACELL

Hos oss på Armacell har kombinationen av förståelse för vad marknaden vill ha och tekniskt kunnande lett fram till att vi utvecklat ett sortiment av produkter, som var och en omsorgsfull anpassats att uppfylla specifika krav. Armacells förstklassiga produkt AF/Armaflex har nu försetts med antimikrobiellt skydd. I sin egenskap av ensamrätts partner till Microban är Armacell den första tillverkaren som kommer med ett högflexibelt isoleringsmaterial som ger extra skydd mot skadliga bakterier, mögel och svamp.

KNAUF Insulation

Vi är ett av de snabbast växande och mest respekterade globala företagen inom isolering. Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att möta den ökande efterfrågan på energieffektivitet och hållbarhet i bostäder, i kommersiella byggnader och inom industrin.

ISOVER, Saint Gobain

ISOVER är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens hem. Lösningar som gör livet bekvämare, mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Som marknadsledare inom våra produktionsområden tar vi ansvar för att möta de globala utmaningarna inom energi, tillväxt och miljö. Med innovativa konstruktioner uppfyller vi framtidens behov redan idag och utvecklar ständigt nya lösningar; intelligent isolering, självrengörande fönster samt glas som utnyttjar solenergi är några exempel.

PAROC, Owens Corning

Under vår 80-åriga historia har vi byggt upp ett rykte för produkter med hög prestanda, teknisk expertis och hållbarhet hos småhusbyggare, arkitekter, entreprenörer, återförsäljare och industribyggare. I dag är vi marknadsledande sett till marknadsandelar inom såväl byggisolering och teknisk isolering på våra kärnmarknader: Finland, Sverige och Baltikum. Paroc har dessutom en ställning som stark utmanare på marknaderna i Polen, Tyskland, Storbritannien, Norge och Ryssland.

ROCKWOOL

ROCKWOOL är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Vi erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin. Våra isoleringsprodukter är baserade på väl utvecklad stenullsteknik för avanserad system och produkter. I ROCKWOOL ingår även flera systerbolag som levererar speciallösningar för trädgårds, marin- och offshoresektorn.

SAGER

SAGER är ett schweiziskt premiummärke för innovativ isolering. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar såväl som en snabb och pålitlig service. SAGER representerar mer levnadskomfort och hög energieffektivitet, skyddar miljön och hjälper till att spara kostnader.

 

IF-mässan anordnas vartannat år i anslutning till föreningens årsmöte. Besökarna erbjuds ett intressant seminarium och i anslutning finns mässan där producenter och grossister inom teknisk isolering förevisar sina produkter och nyheter. Värt att notera är att mässan är öppen för alla, inte bara för medlemsföretag. 

 

– Genom mässan vill vi skapa ett forum för vår bransch som är matnyttigt ur flera aspekter. Här är branschen samlad från när och fjärran i vårt avlånga land. Det har varit väldigt uppskattat, både seminariet med gästföreläsare som pratar om ett aktuellt ämne som berör oss alla och utställningen som sker på ”neutral mark” jämfört med att besöka en enskild leverantör. Nu när det svenska deltagandet på IEX-mässan har uteblivit 2018 är behovet av en nationell mässa än större.

 

Det har inkommit önskemål om möjlighet för medlemsföretagen att själva kunna arrangera kundevent i anslutning till mässan, av den anledningen kommer IF-mässan 2019 att hållas öppen en eftermiddag och en förmiddag. Ett branschspecifikt seminarium kommer att hållas i anslutning till mässans båda halvdagar.

Plats:   POP HOUSE HOTEL, Djurgårdsvägen 68, Stockholm

Mässans öppettider

Torsdag 25/4                    13:00 – 17:00

Fredag 26/4                      09:00 – 13:00

Föredragshållare, IF-mässan (25-26/4)

Svensk Byggtjänst

AB Svensk Byggtjänst är ett informationsföretag för bygg- och fastighetssektorn, grundat 1934. Företaget tillhandahåller artiklar och dokumentarkiv, säljer litteratur samt ger ut bland annat Byggkatalogen och AMA. Målsättningen är samordning, information och kunskap. Svensk Byggtjänst kommer bland annat att informera om nya AMA VVS & KYLA 19 och nyheterna gällande teknisk isolering.

Säker Vatten

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

SSG, Standard Solution Group

SSG samordnar industriell kompetens och tar fram standardiserade lösningar på gemensamma problem. I över 60 års tid har SSG tagit fram tjänsterstandarder och kurser för att öka konkurrenskraften i svensk industri. Idén är att hitta gemensamma standardiserade lösningar på gemensamma problem, som återfinns inom hela industrin oavsett bransch.

EEF, Energieffektiviseringsföretagen

EEF samlar fem branschorganisationer och cirka 65 företag som säljer energieffektivisering inom byggnader, företag och industrier. Tillsammans täcker företagen in alla de stora teknikområdena och levererar produkter och projekt med en mångfald av olika tjänsteutbud inklusive finansiering.

En-kronan ger pengar tillbaka och höjer kompetensen inom branschen

Lärlingsutbildningen är uppdelad i 5 – 6 olika kursperioder om en vecka. En kursvecka kostar 12 000 kronor för medlemmar och 19 000 kronor för icke medlemmar för både VVS-isolerare och isoleringsplåtslagare. Utbildningen betalas av företagen och vid årets slut ger IF en summa tillbaka för finansiering av lärlingsutbildningen.

”En-kronan” är branschens gemensamma kassa som företagen betalar in till via tilläggsören till FORA.  Alla företag som tar emot lärlingar och sedan sätter dem i utbildning får en viss summa tillbaka för varje vecka lärlingen varit i utbildning. Summan bestäms varje år av IF:s styrelse men genomsnittligt brukar man få tillbaka cirka hälften av det man lägger ut för utbildningen.

Syftet med ”En-kronan” är att höja kompetensen inom teknisk isolering och isoleraryrket och samtidigt ha råd att bedriva företagarverksamhet.

IF-SKOLAN Kursveckor 2020

 

Välkommen till IF-SKOLAN, mer än 20 år av högkvalitativa utbildningar.

Vi utbildar och certifierar en värld av energihjältar. IF-SKOLAN välkomnar alla isoleringsföretag till utbildning inom teknisk isolering.

Nytt för 2020 är att vi kallar era lärlingar till lämplig kursort och vecka.

Antalet elever per vecka är begränsad till 10 lärlingar per kursvecka.

I samråd med skolledare och lokal kursledare kommer sedan kallelse till elev samt information till beställare skickas ut.

o Malmö v.11, 15, 41, 43

o Stockholm v.7, 12, 38, 40

o Stenungsund v.8, 13, 35, 39

o Örnsköldsvik v.4, 14, 36, 44

Anmälan gör du via E-post: bokning@ifskolan.se

För mer information så kan ni besöka ifskolan.se

Utveckling och historia för framtiden

1954 började ett antal företagare diskutera isoleringsyrkets status, vissa branschfrågor, materialets komponenter med mera. I och med det formades IF – Isoleringsfirmornas förening.

Formellt bildades föreningen i Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler i Stockholm och syftet med föreningen står sig än i dag.

Föreningen har till ändamål att vid ett eller flera årliga sammanträden sammanföra medlemmarna för att dryfta, planlägga och eventuellt besluta i gemensamma yrkesangelägenheter, så som rörande förhandlingar med myndigheter, organisationer och andra frågor om den tekniska utvecklingen inom isoleringsfacket och andra åtgärder för tillvaratagande av samfällda branschintressen”.

1979 är en milstolpe i föreningens historia då IF fick en egen isoleringsombudsman, Arne Carlö, och ett eget kansli hos dåvarande RAF (Rörledningsfirmornas arbetsgivareförbund, föregångaren till VVS Företagen numer IN). Under åren har arbetet inom föreningen haft fortsatt fokus på branschfrågor, arbetsmiljö och materialutveckling och utökat samarbetet med vår växande omgivning. Under 2000-talet bildades IF-skolan med lärlingsutbildning och annan fortbildning. Allt för att utveckla och skapa de bästa förutsättningarna för en framtida kvalitet inom teknisk isolering.

Copyright © tekniskisolering.se | Alla rättigheter förbehålles