Kategori Nyheter och information

Utrymme att stoppa legionella

Legionella är namnet på en bakteriefamilj som bl a orsakar legionärssjuka, som är en form av lunginflammation. Legionellabakterien trivs i vattentemperaturer mellan 20°C och 45°C och sprids via luftaerosoler till exempel vid duschning. Bakterien är relativt vanlig i vattenledningar i alla typer av hus, bostäder såväl som offentliga byggnader. Legionärssjuka kan i värsta fall ha dödlig utgång.
Isolering av rör ska vara energimässig och ekonomisk, det vill säga att isoleringen av varmvatten och varmvatten cirkulation ska ha låg värmeavgivning och därmed inte heller värma upp schakt och kallvatten i onödan.

Enligt BBR (Boverkets byggregler) ska installationer för tappvatten utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer minimeras, dvs. tappkallvattnet värms inte upp oavsiktligt och cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen tappvarmvattnet inte understiger 50 °C. Enligt BBR:s allmänna råd bör installationernas utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C.

Med en isolerings tjocklek om 60 mm varma rör och 40 mm kalla rör i ett schakt anser IF att kravet är uppfyllt i normala schakt.

För att klara detta krävs utrymme!

POPULÄR MÄSSA

IF-mässan 2019 – 25 & 26 april i Stockholm.

Mässa och seminarium för framtidsbranschen teknisk isolering

IF-mässan anordnas vartannat år i anslutning till föreningens årsmöte. Besökarna erbjuds ett intressant seminarium och i anslutning finns mässan där producenter och grossister inom teknisk isolering förevisar sina produkter och nyheter. Mässan är öppen för alla

 

– Genom mässan vill vi skapa ett forum för vår bransch som är matnyttigt ur flera aspekter. Här är branschen samlad från när och fjärran i vårt avlånga land. Det har varit väldigt uppskattat, både seminariet med gästföreläsare som pratar om ett aktuellt ämne som berör oss alla och utställningen som sker på ”på neutral mark” jämfört med att besöka en enskild leverantör. Nu när det svenska deltagandet på IEX-mässan har uteblivit 2018 är behovet av en nationell mässa än större.

Det har inkommit önskemål om möjlighet för medlemsföretagen att själva kunna arrangera kundevent i anslutning till mässan, av den anledningen kommer IF-mässan 2019 att hållas öppen en eftermiddag och en förmiddag.

Ett branschspecifikt-seminarium kommer att hållas i anslutning till mässans båda halvdagar.

Mässans öppettider:

Torsdag 25/4  13:00 – 17:00

Fredag 26/4     09:00 – 13:00 (efterföljande årsmöte 13:30)

 

Utställare

 

Föredragshållare

 

Intensiva kursveckor

Kursveckorna på IF-skolan är intensiva och faktaspäckade, men all utbildning hinns inte med där. Det finns även en utbildningsplattform för teoristudier via nätet – samt förstås företagens ansvar att låta lärlingen praktisera det som övades under kursveckan.

DEN NYA IF-SKOLAN håller fortfarande på att hitta sin form, vilket deltagarna säkerligen har märkt. Skolledare Jonny Jonsson påpekar att det vore en smula orättvist att ge ett utlåtande nu.

– Saker kan bli bättre men den nya skolan måste få chans att börja rulla. Det har varit snabba puckar för att få igång skolan igen och nu när vi har startat kan vi lättare se vad som behöver justeras. Vi har försökt skapa en organisation som ger en bra utbildning samtidigt som skolan kombineras med det vanliga jobbet och vardagen för både elever och lärare.

Under utbildningsveckan gäller högt tempo och mycket information.

– Vi får ofta kommentarer som ”är dagen/ veckan redan slut”. Det sägs med glimten i ögat och jag väljer att se det som att åtta timmar är lite när man gör något kul och intressant. Och skolan lär ut en grundkunskap som du kommer långt med, men din egen fantasi och anlag avgör hur långt du kommer.

Jonny berättar att det naturligtvis finns en utbildningsplan, men deltagarna får också styra genom att lägga fokus där de behöver uppfräschade eller fördjupade kunskaper.

Kurstillfällena samlar såväl helt nya elever som sådana som går sista steget i sin utbildning. Var och en blir instruerad i just de moment som är aktuella för honom eller henne, samtidigt har eleverna stort utbyte av varandra.

– Det faktum att en eller två lärare inte kan hjälpa alla samtidigt skapar gyllene tillfällen att ge och få kunskap av varandra. Man utvecklas mycket av att försöka lära någon annan, av att brottas med någon annans problem.

 

SAMVERKAN SKOLA–FÖRETAG

Eftersom eleverna på IF-skolan redan jobbar i branschen känner de till fackuttryck och hur man använder de flesta verktyg och maskiner.

– Det är en fördel eftersom vi direkt kan lägga fokus vid själva yrket. Den lärarledda utbild­ningstiden är kort och då fokuserar vi på praktiskt arbete och ritningsläsning, teorin kan läsas via onlineplattformen på icke lärarledd tid. Plattformen samlar mycket information på ett ställe, dessutom finns möjlighet till kontakt med mig, lokala kursledare och alla kursdeltagare.

Utöver praktiska och teoretiska kunskaper lyfter skolan även det gemensamma arbetet för att ge yrket ökad status.

– Vi lägger vikt vid kvalitetssäkring; att följa föreskrifter och beställning. Kan vi inte göra det vi är ålagda måste vi flagga för det och friskriva oss. Vi vill nå en statushöjning i yrket, utbilda yrkesmän och yrkeskvinnor – inte montörer.

Jonny avslutar med att påpeka att symbiosen mellan skolan och företagen är viktig. Det går inte att lägga allt ansvar på skolan, det räcker inte utbildningsveckorna till.

– Arbetsgivare betalar dyrt för skolan och deltagarna måste få hålla på med det de har lärt även på jobbet, annars är veckan bortkastad; repetition får saker att fastna. På en vecka hinner vi inte göra samma sak så många gånger – arbetsgivaren har ansvar för fortsatt träning. Om någon som utbildar sig inom plåt bara får jobba med rörskål eller cellgummi hinner de nya kunskaperna inte rota sig.

Dags att skrota AMA-tabellen?

Den så kallade AMA-tabellen har länge använts för att välja isolertjocklek. Den har varit till god hjälp, men den är också otillräcklig eftersom hänsyn inte tas till viktiga faktorer som påverkar effekten av isolertjocklek och prestanda. Isoleringsfirmornas förening kommer att utveckla en branschstandard för teknisk isolering och redogör här för historik, nuläge och framtid.

I KAPITEL 9, Energihushållning, i Boverkets byggregler BBR finner man endast denna text gällande isolering av tekniska installationer:

”Värme- och kylinstallationer samt installationer för tappvarmvattenberedning bör utformas och isoleras så att energiförlusterna begränsas.            Luftbehandlingsinstallationer bör utformas, isoleras och vara så täta att energiförlusterna begränsas”.

En naturlig fråga är då hur tjock isolering som är godtagbar med hänsyn till ett begränsat utrymme.

HISTORIK OCH DAGSLÄGE

Idag används oftast den så kallade AMA-tabellen ur AMA VVS & Kyl för att avgöra lämplig isoler- tjocklek. AMA VVS & Kyl uppdateras med jämna mellanrum och nästan varje gång förändras även AMA-tabellen.

Några historiska exempel: I en serietabell med isolertjocklekar från 1960 fanns kopplingar till energipris och temperaturskillnad mellan medie och omgivning. Tolv år senare, 1972, var tabellen även kopplad till drifttid, amorteringstid och energiprisökning. För ett rör med diameter mindre än 50 mm var den ekonomiska isoler- tjockleken på den tiden 30 mm. I senare AMA- tabeller försvann den ekonomiska delen och kvar var endast en tjocklekstabell att välja ur. Ytterligare senare togs hänsyn till isolermaterialens olika isolerförmåga.

I AMA 16 (den nuvarande) flyttades tabellen till Råd och anvisningar, vilket innebär att man inte kan referera direkt till själva tabellen – man måste istället skriva ut exakt tjocklek etc. Systemet är återigen nytt, nu med isolerklasserna A, B och C samt koppling till de olika systemen som ska isoleras såsom VV/VVC, VS, och KV. I tabellen är det även angivet vilken värmeförlust som uppstår vid de olika isolernivåerna, så att man har något att förhålla sig till. Nu gäller dock tabellen endast för isolermaterial med isolerförmåga

λ ≤0,037 W/mK. Det är värt att notera att nu väljs ofta Isolernivå A, vilket är den tjockaste. I föregångaren, AMA VVS & Kyl 12 fanns isolerserier ända upp till serie 8 – ändå valdes isolering oftast enligt serie 1 och 2.

FRAMTIDEN

Vad händer framöver? Det vi vet är att det säkert kommer nya isolermaterial med andra isoleregenskaper, vilket det idag inte tas hänsyn till i AMA-tabellen. Utveckling sker även av nya värmesystem med andra drifttemperaturer än de 55 grader som idag finns i tabellen. Behöver man lika tjock isolering på ett 40 graders system som ett med 55 grader?

Omgivande temperatur i nuvarande AMA-tabell är satt till 20°C, vilket inte alltid är fallet. AMA-tabellen tar inte heller hänsyn till om rörupphängningarna är isolerade. Isolertjocklekarna idag gäller då egentligen för oisolerade upphängningar men om man använder isolerade rörupphängningar kan isolertjockleken på röret reduceras med bibehållen värmeförlust.

BRANSCHSTANDARD – ETT LYFT FÖR TEKNISK ISOLERING

– Det är dags nu att ta tag i detta genom att vi själva tar fram en branschstandard för teknisk isolering. Där isolering av både rör- och ventilations- kanaler och utrustning ingår. En standard där man kan tillgodogöra sig olika materialval och lösningar. Där det till exempel går att ta hänsyn till isolerade upphängningar. En standard som inte ändras vart tredje år och som är samstämmig med Europeiska standarder inom området.

Det finns idag en standard SS-EN 12828:2012 ”Värmesystem i byggnader – Utförande och installation av vattenburna värmesystem”, i vilken det ingår klassificeringssystem av värmeförluster.

I Danmark används idag en standard DS 452 ”Teknisk isolering av tekniske installationer” där bland annat klassificeringssystemet från EN 12828:2012 ingår. Den danska standarden behandlar både varma och kalla installationer, både för rör och ventilationskanaler.

Läser vi inledningen i denna text, med utdraget ur BBR och sedan utvecklingen av AMA-tabellen, så är nog tiden mogen att liksom i Danmark ta fram en branschstandard för isolering av tekniska installationer. En standard framtagen av Isoleringsfirmornas förening, och vilken AMA med flera kan hänvisa till.

Vattenbrist!

Hur många liter vatten har du spolat bort helt i onödan under sommaren?

En förutsättning för att få kallt kallvatten och varmt varmvatten är att rörledningarna är isolerade.

Hur länge behöver du spola kranen hemma eller på jobbet innan vattnet är riktigt kallt respektive varmt? Normflöde på tappställen ligger på 0,2 l/sek, vilket innebär att en väntetid på 20 sekunder gör att du spolat bort 4 liter färskvatten till ingen nytta innan du fått ditt glas med vatten! Själv upplever jag att 20 sekunder kanske inte alltid räcker, hur länge spolar du?

Isoleringen på rören ses allt för ofta som ett nödvändigt ont fast det bidrar med så mycket mervärden, varför? 

Några exempel på vad isoleringen på rörinstallationer bidrar med:

 • Vattenbesparing
 • Energibesparing
 • Förhindra kondens
 • Förhindra legionella
 • Ljudabsorption

Tumregel gällande isolering av rörinstallationer: 40mm på kalla rör och 60mm på varma.


FAKTA

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn! 

Fördelning dricksvatten

 • 60 liter för personlig hygien.
 • 30 liter för toalettspolning.
 • 15 liter för disk.
 • 15 liter för tvätt.
 • 10 liter för mat och dryck.
 • 10 liter övrigt.

Faktakälla: Svenskt Vatten


 

Problem med kondens?

En skön sommarkväll tar man fram något kallt och gott att dricka ur kylen. På utsidan av glaset samlar sig vattendroppar som visar att drycken är uppfriskande kall. Detta är exempel på kondensvatten som i detta sammanhang uppfattas som positivt. På jobbet nästa dag möter man samma fysikaliska fenomen. En kund ringer och klagar att det droppar från ett dåligt isolerat eller i värsta fall oisolerat kallvattenrör eller ventilationskanal… Detta är en situation som kan orsaka höga kostnader – inte bara följdskador på undertak, underliggande möbler, datorer och annan känslig apparatur, följden blir i många fall även stora stilleståndskostnader för produktionsavbrott.

Se till att få dina installationer rätt isolerade, kontakta ett IF-anslutet företag.

 

Nytt svenskt rekord för luftfuktighet (daggpunkt)

https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/nytt-svenskt-rekord-for-luftfuktighet-daggpunkt-1.138189

 

Ny IF-skola och utbildningsportal

IF-skolan utbildar lärlingar inom teknisk isolering, dessutom erbjuds vidareutbildning i form av kurser inom specialområden.
I skrivande stund pågår också arbetet med att skapa en ny internetbaserad utbildningsportal.

IF-skolan tog en paus hösten 2017 och våren 2018 drog skolan igång igen med delvis nytt upplägg. IF-skolan kommer nu att erbjuda utbildning med lokala kursledare som tillsammans med Jonny Jonsson, ansvarig skolledare, utför undervisningen på fem platser i Sverige.
Lärlingen går i skolan i en vecka, två gånger om året (till skillnad från tidigare då det var två veckor två gånger om året). Mellan kurstillfällena på plats bedrivs teoretiska studier via IF:s utbildningsportal. Utbildningen är uppdelad i tresteg, där föregående steg måste ha genomförts innan lärlingen kan gå vidare till nästa:

1. Grundutbildning Teknisk Isolering (GTI)
Efter genomförd utbildning och minst 1 700 timmar arbetad tid inom yrket diplomeras eleven.

2. VVS-isolerare
Genomförd utbildning och minst 6 800 timmar arbetad tid berättigar till ”branschcertifikat VVS-isolerare”.

3. Isoleringsplåtslagare
Genomförd utbildning berättigar till ”branschcertifikat Isoleringsplåtslagare”.

Portal – för medlemmar och övriga

Utbildningsportalen är ett verktyg som medlemsföretag får tillgång till för att kunna utbilda sina projektledare och montörer.
– Vi som förening ska se till att medlemsföretagen är uppdaterade när det gäller teknisk isolering och det som berör vår bransch.
Dokumenterad kunskap fungerar som ett konkurrensmedel som kan göra det lättare att få uppdrag och vinna upphandlingar. Vi har som målsättning att höja statusen på vår bransch och att beställaren ska kräva att installation utförs av certifierad personal, säger Johan Sjölund, verksamhetschef för Isoleringsfirmornas Förening. Utbildningsportalen ska också utbilda andra som berör branschen, till exempel konstruktörer och besiktningspersoner. Om hela kedjan är medveten om nyttan av, och vad som krävs för en ultimat teknisk isolering så är förutsättningarna att lyckas goda.
– Med rätt utbildning går det att hitta de bästa, mest lönsamma och klimatsmarta lösningarna. De flesta tycker nog också att det är roligare att utföra ett jobb om de vet varför det ska göras på ett visst sätt.

Subventionerad utbildning

Den som deltar i IF-skolan måste vara anställd som lärling av ett företag. Genom branschens gemensamma kassa ”Enkronan” får alla företag som tar emot lärlingar och sätter dem i utbildning en viss summa tillbaka för varje vecka lärlingen deltagit i utbildningen. Summan bestäms varje år av IF:s styrelse men genomsnittligt brukar bolagen få tillbaka cirka hälften av det de lägger ut för utbildningen.
– ”Enkronan” finansieras genom så kallade tilläggs-ören (procent på utbetalda löner) som branschföretagen betalar in. Syftet är att höja kompetensen inom teknisk isolering och isoleraryrket utan att det blir för kostsamt för det enskilda företaget.

Fler medlemmar stärker branschen

Isoleringsfirmornas Förening, IF, arbetar för att lyfta fram och försvara branschens intressen och för att öka kunskapsnivån om teknisk isolering – både i den egna sektorn och i byggbranschen i stort.

IDEALET FÖR EN branschförening vore att den stora merparten av företagen inom verksamhetsområdet är medlemmar. Så ser det tyvärr inte ut i dag för Isoleringsfirmornas Förening, IF, trots att branschen är relativt liten. – Jag tror att problematiken märks i all föreningsverksamhet i dag: många förstår inte varför de ska vara med. Jag ser ett generationsskifte där de äldre har en annan känsla för föreningslivet och förståelse för vikten av en organisation som framhåller branschen, säger Johan Sjölund, verksamhetschef för IF. Det är inte alltid lätt att konkret visa hur ett enskilt företag får nytta av en branschförening. – Många glömmer att vi jobbar mycket med lobbyverksamhet och där blir vi starkare och får större inflytande ju fler vi representerar. Vi måste jobba med och mot branscher omkring oss och utan att organisera oss blir vi lätt överkörda.
Någon måste också föra fram våra åsikter till Boverket, Svensk Byggtjänst och så vidare. Som medlem kan du dessutom påverka vilka frågor vi ska lyfta fram. Årsmötet är ett exempel på forum för att fånga upp motioner, åsikter och diskussionsämnen. – Årsmötet är alltid välbesökt, det är roligt med god uppslutning. Mycket av föreningens uppgift är också nätverkande mellan medlemsföretag och årsmötet ger tillfälle att knyta kontakt med företag även från andra orter eller län. Vi har dessutom lokala möten och förlägger styrelsemöten till olika platser. Utöver det är medlemsföretagen när som helst välkomna att kontakta oss med förslag eller frågor, säger Johan.

 

POPULÄR MÄSSA

IF-mässan anordnas vartannat år i anslutning till föreningens årsmöte. Deltagarna erbjuds en givande konferensdag och i pauserna finns en
mässa där producenter och grossister förevisar sina produkter och nyheter. Själva mässan är öppen även för icke medlemsföretag – Genom mässan vill vi skapa ett forum för vår bransch som är matnyttigt ur flera aspekter. Här är branschen samlad från när och fjärran i vårt avlånga land. Det har varit väldigt uppskattat, både konferensdelen med gästföreläsare som pratar om ett aktuellt ämne som berör oss alla och utställningen som sker på ”på neutral mark” jämfört med att besöka en enskild leverantör. Nu när det svenska deltagandet på IEX-mässan har uteblivit 2018 är behovet av en nationell mässa än större, säger Johan.

MÅNGSIDIGT DOKUMENTSYSTEM

EKOT är ett företagssystem som är framtaget för medlemsföretag i Isoleringsfirmornas Förening. Namnet står för Egenkontroll och Kvalitetsdokument Om Teknisk isolering och dokumenten finns på föreningens hemsida: tekniskisolering.se Här finns bland annat information och underlag för basdokumentation som behövs på kontoret, dokument för mindre arbeten och återkommande servicejobb, egenkontroll för de flesta former av arbeten, ÄTA och större beställningar samt egenkontroll för större åtaganden som kräver dokumentation så att avtal och order, ritningar och arbetsberedning följs. Dessutom finns checklistor för rörisolering mineralull, rörisolering cellgummi, kanalisolering, ytbeklädnad samt AMA-tabellens isoleringstjocklekar A B C. – EKOT används flitigt, inte minst av mindre företag som inte har samma resurser som de största för att utveckla egna kontrollsystem.

 

KUNSKAPSLYFT

Många beställare vet ännu inte hur mycket energiförbrukningen kan minska genom en väl genomtänkt och utförd teknisk isolering.
– Om vi kan sprida kunskap ökar efterfrågan på våra tjänster samtidigt som vi får bättre förutsättningar att utföra dem. Det viktigaste är att belysa att vår bransch finns. Vi måste nå fram till övriga byggsverige med hur viktigt det är att isolera installationerna rätt. Rent krasst kommer vi aldrig att nå klimatmålen utan att våra medlemsföretag får chans att göra rätt. Föreningens ambition är att IF-loggan ska tolkas som en kvalitetsstämpel när medlemsföretagen handlas upp. Det ska vara en självklarhet för rör- och ventilationsföretag att välja ett IF-företag eftersom det borgar för en väl utförd isoleringsentreprenad. – Vi har idag två typer av isoleringsföretag i Sverige, montageföretag som bara monterar isoleringen utan att överväga slutresultatet för fastighetsägaren; och så har vi de riktiga isoleringsentreprenörer som levererar och konsulterar gällande teknisk isolering för ett säkert och energieffektivt resultat, denna typ av företag är i allmänhet anslutna till IF, avslutar Johan.

VAKNA!

VAKNA!

Den senaste tidens skriverier om isoleringsbranschen välkomnar vi som branschorganisation givetvis, fokus har hamnat på avvikande isolertjocklekar på rör men problemet återfinns även på ventilationsanläggningar där det allt som oftast inte tas hänsyn till isoleringen.

 

Vi har idag ett systemfel där man redan på ritbordet inte tar hänsyn till den tekniska isoleringen och dess utrymmesbehov. Med de energikrav som ställs idag räcker det inte med att ha ett välisolerat klimatskal, isoleringen av installationerna har en betydande roll för att vi gemensamt ska kunna uppnå de satta klimatmålen.  Det handlar om att vi alla inom installationsbranschen måste ändra vårt beteende och tänk kring teknisk isolering, hjälps vi åt kommer vi gemensamt bidra till både komfortabla, energismarta och brandsäkra byggnader. Gör plats för den tekniska isoleringen!

Att betänka gällande upphandling av en isoleringsentreprenad – Ifrågasätt lägsta anbud, ni och i slutändan fastighetsägaren får vad man betalar för.

IFs förslag på isolertjocklekar och storlek på tappvattenschaktet

[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_image src=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/05/Ro╠êrschakt_plan_olika-isol_extra-ma╠ètt.jpg” _builder_version=”3.0.98″ show_in_lightbox=”off” url=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/05/IF-förslag-på-isolertjocklekar-och-storlek-på-tappvattenschaktet-1.pdf” url_new_window=”on” use_overlay=”off” always_center_on_mobile=”on” force_fullwidth=”off” show_bottom_space=”on” /][et_pb_text _builder_version=”3.0.98″ background_layout=”light”]

Isoleringen är beräknad av Isoleringsfirmornas Förening (IF) för att vara energimässig och ekonomisk, det vill säga att isoleringen av VV och VVC ska ha låg värmeavgivning och därmed inte heller värma upp schakt och kallvatten i onödan.
Förslag till måtten på tappvattenschakt och till isolertjocklekar är valda enligt rapporten Tappvattentemperaturer i rörschakt och fördelningsskåp – Resultat av mätningar och beräkningar. Lambdavärde på isoleringen 0,037 W/m, K vid 50 °C, och schakttemperatur 25 °C.
Förslag till mått för ett tappvattenschakt med rördimensioner enligt tabellen nedan är 620 x 260 mm
och för ett tappvattenschakt med spillvattenledning 780 x 260 mm.
Vid montage av rörisolering är det viktigt att följa tillverkarens monteringsanvisningar.
Andra förutsättningar kräver nya beräkningar och för mer information kontaktar du IF, IF:s medlemmar eller auktoriserade konsultföretag av Säker Vatten.IF förslag på isolertjocklekar och storlek på tappvattenschaktet

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Copyright © tekniskisolering.se | Alla rättigheter förbehålles